Przetargi.pl
wykonywanie w roku szkolnym 2011/2012 usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Gietrzwałd wraz ze sprawowaniem opieki

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5241900 , fax. 089 5241925
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Olsztyńska 2 2
  11-036 Gietrzwałd, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5241900, fax. 089 5241925
  REGON: 00053827700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gietrzwald.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonywanie w roku szkolnym 2011/2012 usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Gietrzwałd wraz ze sprawowaniem opieki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku szkolnym 2011/2012 usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Gietrzwałd wraz ze sprawowaniem opieki. Zakres świadczonej usługi obejmuje dowiezienie uczniów do szkół z miejsc wskazanych przez Zamawiającego, odwiezienie uczniów po zajęciach szkolnych do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz zapewnienie opieki uczniom podczas przejazdów. Dowóz uczniów będzie wykonywany autobusami Wykonawców. Opis tras przewozu uczniów i szkic na mapie sytuacyjnej przedstawiają załączniki nr 1-3 do SIWZ. Z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie miesięczne w kwocie wynikającej z wartości nabywanych od Wykonawcy biletów miesięcznych szkolnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach