Przetargi.pl
Dostawa pieluchomajtek oraz materiałów opatrunkowych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu ogłasza przetarg

 • Adres: 11-440 Reszel, ul. Słowackiego 3
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 7529450, 7529456 , fax. 0-89 7529451
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
  ul. Słowackiego 3 3
  11-440 Reszel, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 7529450, 7529456, fax. 0-89 7529451
  REGON: 00133846800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_ketrzynski/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pieluchomajtek oraz materiałów opatrunkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieluchomajtek oraz materiałów opatrunkowych na zamówienie Zamawiającego, w okresie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy w ilościach i asortymencie wg załącznika Nr 1. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. 3. Termin ważności dostarczanych artykułów - minimum 1 rok od daty dostarczenia towaru. 4. Dostawy będą realizowane na koszt Dostawcy w terminie 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego telefonicznie bądź pisemnie częściowego zapotrzebowania na niezbędne materiały (zamówienia co do zasady będą składane raz w tygodniu z zastrzeżeniem możliwości częstszych lub rzadszych zamówień). 5. W nagłych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia telefonicznego i dostawę w ciągu 24 godzin od zgłoszenia potrzeby. 6. Dostawa przedmiotu umowy następować będzie w godzinach 7.00 - 12.00 w poniedziałki, środy, piątki (w tych dniach i godzinach czynny jest magazyn Zamawiającego). 7. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki przewozu oraz ponosi koszty ubezpieczenia podczas transportu. W cenie oferty Dostawca zapewnia również rozładunek towaru z wniesieniem go do magazynu. 8. Podane w załączniku Nr 1 parametry należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. 9. Zamawiający przewiduje prawo opcji - polegające na zmniejszeniu ilości zamawianych materiałów w zależności od potrzeb Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ketrzynski/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach