Przetargi.pl
Wykonywanie w okresie 12 miesięcy na rzecz Zamawiającego usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży pobytów z noclegami w hotelach głównie na terenie Europy, w ramach podróży służbowych pracowników Zamawiającego

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ogłasza przetarg

 • Adres: 03-736 Warszawa, ul. Ząbkowska 41
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4921134, 4921135 , fax. 022 4921149
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  ul. Ząbkowska 41 41
  03-736 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4921134, 4921135, fax. 022 4921149
  REGON: 01552496010000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.urpl.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie w okresie 12 miesięcy na rzecz Zamawiającego usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży pobytów z noclegami w hotelach głównie na terenie Europy, w ramach podróży służbowych pracowników Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego w okresie 12 miesięcy (co przewiduje się od 11 kwietnia 2013 r. do 11 kwietnia 2014 r. chyba, że wcześniej niż 11 kwietnia 2014 r. wartość nominalna należna łącznie do zapłaty Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia osiągnie kwotę brutto 508 562,00 PLN) usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży pobytów z noclegami w pokojach jednoosobowych w hotelach co najmniej trzygwiazdkowych (w cenę pobytu wliczone jest śniadanie), głównie na terenie Europy, w ramach podróży służbowych pracowników Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu i realizacji zamówienia, w tym określenie standardu jakości usług hotelarskich, zasady składania zamówień oraz warunki płatności, zawiera zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635100007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Określona w złotych (PLN) łączna wartość brutto za noclegi w hotelach zlokalizowanych w 5 miastach Europy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.urpl.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach