Przetargi.pl
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i roznoszeniu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody na terenie Gminy Michałowice Nr sprawy: ZP.2712.17.2013

Gmina Michałowice ogłasza przetarg

 • Adres: 05-816 Michałowice, Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 350 91 91 , fax. 22 350 91 01
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Michałowice
  Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1
  05-816 Michałowice, woj. mazowieckie
  tel. 22 350 91 91, fax. 22 350 91 01
  REGON: 01326929000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i roznoszeniu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody na terenie Gminy Michałowice Nr sprawy: ZP.2712.17.2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rodzaj zamówienia: usługa dokonywanie raz na kwartał zgodnie z przekazaną listą i w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach tj. marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień (zgodnie z tygodniowym harmonogramem) odczytów stanów wodomierzy głównych i podliczników u mieszkańców Gminy Michałowice, wg. stanu na koniec grudnia 2012 roku na terenie około 5000 nieruchomości położonych w Gminie Michałowice. sprawdzenie i przekazanie Zamawiającemu w całości list z odczytami wodomierzy i podliczników przez osobę koordynującą te czynności, po zakończeniu każdego tygodnia odczytów, rozniesienie faktur za zrzut ścieków i dostawę wody (za potwierdzeniem odbioru w postaci daty i podpisu odbiorcy faktury) do mieszkańców całej Gminy Michałowice jeden raz na kwartał ( cztery razy w czasie obowiązywania niniejszej umowy) we wskazanych przez Zamawiającego terminach w ciągu 3 dni od daty przekazania faktur przez Zamawiającego. Wg stanu na koniec 2012 roku do około 5000 odbiorców. Zamawiający dopuszcza możliwość wysłania faktur listem poleconym priorytetowym (w wyznaczonym terminie 3 dni, na koszt Wykonawcy). Na potwierdzenie dokonania czynności Wykonawca przedłoży do wglądu książkę pocztową z odpowiednimi wpisami potwierdzającymi nadanie listów, plombowanie podliczników według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego na terenie całej Gminy w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wykazu, podpisywanie umów z nowymi gospodarstwami za zrzut ścieków i dostawę wody na całym terenie Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wykazu nieruchomości, kontrola legalności przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w przypadku wykrycia nielegalnego przyłącza (brak podpisanej umowy) dokonywanie podpisania umowy z powyższym odbiorcą, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu, dokonywanie sprawdzenia źródeł zasilania nieruchomości w wodę (ujęcie własne lub/i wodociąg gminny), numeru wodomierza i podlicznika, podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, i odnotowywanie stanu zastanego na przekazanej liście. Odbioru przygotowanych do rozniesienia faktur w terminie 2 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości, Usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia - polegające na odczytywaniu wskazań wodomierzy dostarczaniu faktur za zużycie wody, według stanu na dzień przeprowadzenia postępowania mieszczą się w zakresie grupowania: Usługi wykonywane przez właściciela lub zarządcę sieci wodociągowej, polegające na odczytywaniu wskazań wodomierzy, dostarczaniu faktur za zużycie wody: PKWiU 36.00.20.0 - usługi związane z uzdatnianiem i dostarczeniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych. Usługi wykonywane na zlecenie, polegające na odczytywaniu wskazań wodomierzy, dostarczaniu faktur za zużycie wody: PKWiU 82.99.19.0 - pozostałe różne usługi wspomagające działalność komercyjne, gdzie indziej niekwalifikowane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W nin. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2.500,00 zł słownie: dwa tysiące pięćset 0/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.michalowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach