Przetargi.pl
Wykonywanie usługi, w zakresie technicznej obsługi serwisowej dźwigów osobowych oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych, zainstalowanych w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1B
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7357468 , fax. 062 7357172
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Wysocka 1B 1B
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7357468, fax. 062 7357172
  REGON: 00001775600553
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zus.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usługi, w zakresie technicznej obsługi serwisowej dźwigów osobowych oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych, zainstalowanych w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  Przedmiot zamówienia: wykonywanie usługi, w zakresie technicznej obsługi serwisowej dźwigów osobowych oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych, zainstalowanych w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim.
  Zakres zamówienia: wykonywanie usługi, w zakresie technicznej obsługi serwisowej dźwigów osobowych oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych, zainstalowanych w obiektach zlokalizowanych w: Rawiczu, przy ul. Mikołajewicza 18, Lesznie, przy Al. Krasińskiego 36, Gostyniu, przy ul. Nowe Wrota 10, Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wysockiej 1B oraz Kościelnej 18, Kaliszu, przy ul. Konopnickiej 31
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507500007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zus.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach