Przetargi.pl
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w NOWYM Mroczeniu

Wójt Gminy Baranów ogłasza przetarg

 • Adres: 63-604 Baranów, Rynek 21
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7810400 , fax. 062 7810405
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Baranów
  Rynek 21 21
  63-604 Baranów, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7810400, fax. 062 7810405
  REGON: 25085552900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baranow.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w NOWYM Mroczeniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami, przepompowniami i urządzeniami towarzyszącymi z rur PE i PVC oraz sieci wodociągowej z rur PVC, a także odbudowa nawierzchni dróg w masie asfaltowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324116
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W wysokości 70.000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.baranow.ug.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach