Przetargi.pl
Wykonywanie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Łęka Opatowska

Gmina Łęka Opatowska ogłasza przetarg

 • Adres: 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 7814520, 7814536 , fax. 0-62 7814521
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łęka Opatowska
  ul. Akacjowa 4
  63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 7814520, 7814536, fax. 0-62 7814521
  REGON: 54117300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Łęka Opatowska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Łęka Opatowska w okresie : 1) od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. zgodnie z zasadami odbioru odpadów komunalnych - określonymi w Rozdziale II ust. 1. oraz częstotliwością wskazaną w Rozdziale III ust.1 OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2) od 01.01.2020r. do 30.06.2021r. zgodnie z zasadami odbioru odpadów komunalnych - określonymi w Rozdziale II ust. 2. oraz częstotliwością wskazaną w Rozdziale III ust. 2 OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje : 1) Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Łęka Opatowska ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla Gminy Łęka Opatowska tj. Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa sp. z o.o. Olszowa ul. Bursztynowa 55 63-600 Kępno. 2) Przedkładanie Zamawiającemu do 7 dnia każdego miesiąca raportu (ewidencji nieruchomości) z których zostały odebrane selektywne i zmieszane odpady komunalne (dopuszczalna forma elektroniczna w formacie pdf). 3) Przedkładanie Zamawiającemu do 7 dnia każdego miesiąca raportu (dopuszczalna forma elektroniczna, w formacie pdf) zawierającego informacje o ilości odebranych oraz dostarczonych do ZZO Olszowa Sp. z o.o. odpadów (w Mg) z podziałem na poszczególne rodzaje i frakcje (stan na koniec każdego miesiąca). Przedmiotowe raporty powinny być sporządzone w formie tabeli. Do raportów należy dołączyć dowody dostarczenia odpadów zebranych z terenu Gminy Łęka Opatowska do ZZO Olszowa Sp. z o.o. tj. karty przekazania odpadów lub pokwitowania z wagi itp. (kserokopie potwierdzone z oryginałem). 4) Przedkładanie Zamawiającemu półrocznego sprawozdania sporządzanego przez Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, według wzoru załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U.2018 poz.1627). 5) Przedkładanie Zamawiającemu rocznego sprawozdania sporządzanego przez Wykonawcę zbierającego odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, według wzoru załącznika nr 3 do w/w rozporządzenia. 6) Z uwagi na wagowy sposób rozliczeń z Wykonawcą, pojazdy odbierające odpady winny być wyposażone w monitoring, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów (tzw. urządzenie GPS) pozwalające Zamawiającemu na kontrolę tras przejazdu. Trasy przejazdu (raporty) w formie papierowej lub elektronicznej określające min. lokalizację, czas odbioru odpadu oraz miejsce opróżnienia, winny być przekazywane Zamawiającemu. W przypadku czasowego braku rejestracji z powodu złych warunków atmosferycznych, bądź usterki sprzętu przystąpienie do prac musi być poprzedzone zgłoszeniem Zamawiającemu (osobie odpowiedzialnej za merytoryczną realizację umowy). Ponadto pojazdy odbierające odpady winny być wyposażone w dwie kamery rejestrujące obraz sprzed i z za samochodu. Wykonawca winien mieć możliwość przechowania nagrań z kamer przez 30 dni i okazać nagranie na każde żądanie Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru całkowitej masy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 01.07.2019r. do 31.12 2019r. (zgodnie z zasadami odbioru odpadów komunalnych – Rozdział II ust. 1. OPZ) , w tym: 1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01) w tym popiół (kod 10 01 02) 2) selektywnie zebranych odpadów komunalnych z podziałem na: a) szkło (kod 20 01 02; 15 01 07), b) zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06) c) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 23; 20 01 35 i 20 01 36; 16 02 11; 16 02 14), zużyte opony do rozmiaru 1250 x 400 (kod 16 01 03). 4. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru całkowitej masy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie 01.01.2020r. do 30.06.2021r. (zgodnie z zasadami odbioru odpadów komunalnych - Rozdział II ust. 2. OPZ), w tym: 1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01) w tym popiół (kod 10 01 01) 2) selektywnie zebranych odpadów komunalnych z podziałem na: a) szkło (kod 20 01 02; 15 01 07), b) papier, w tym tektura (kod 20 01 01; 15 01 01), c) metale (kod 20 01 40; 15 01 04), d) tworzywa sztuczne (kod 20 01 39; 15 01 02), e) opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), f) odpady biodegradowalne (kod 20 01 08; 20 02 01), g) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 23; 20 01 35 i 20 01 36; 16 02 11; 16 02 14), zużyte opony do rozmiaru 1250 x 400 (kod 16 01 03). 5. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania odpadów z cmentarzy, placówek użyteczności publicznej oraz miejsc publicznych przy których zlokalizowane są pojemniki na odpady. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów wielkogabarytowych i odpadów zielonych zgromadzonych w kontenerach KP7 zlokalizowanych przy Oczyszczalni ścieków w Opatowie, ul. Słoneczna 13 (2 sztuki) przy czym: • kontener o pojemności 7 m3 na odpady wielkogabarytowe jest dostarczony przez ZZO Olszowa i znajduje się obecnie na obiekcie, każdorazowo po odbiorze winien zostać przywieziony do Oczyszczalni. • kontener o pojemności 7 m3 na odpady zielone obejmujący: trawę, drobne gałęzie drzew ogrodowych - dostarcza Wykonawca. 7. Wykonawca obowiązany jest przy sporządzeniu oferty do uwzględnienia danych zawartych w OPZ, a także do oszacowania wzrostu ilości odbieranych odpadów w trakcie trwania umowy. Wykonywanie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Łęka Opatowska. 8. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przewidziana do odbioru z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Łęka Opatowska : Zmieszane odpady komunalne 3000,00 Mg, Metale i tworzywa sztuczne 500,00 Mg, Odpady wielkogabarytowe 340,00Mg, Biodegradowalne 300,00 Mg, Papier 150,00 Mg, Szkło 400,00 Mg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Łęka Opatowska, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, b) posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na zbieranie i transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty – załącznik nr 2 do SIWZ, 2) zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 4) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.lekaopatowska.bip.net.pl (zakładka Przetargi) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach