Przetargi.pl
Wykonywanie usług z zakresu wyprzedzającego przygotowania gleby na terenie Nadleśnictwa Rudnik w roku 2023

Nadleśnictwo Rudnik ogłasza przetarg

 • Adres: 37-420 Rudnik nad Sanem, Rzeszowska 198
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158766211
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Rudnik
  Rzeszowska 198
  37-420 Rudnik nad Sanem, woj. podkarpackie
  tel. 158766211
  REGON: 830017720
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług z zakresu wyprzedzającego przygotowania gleby na terenie Nadleśnictwa Rudnik w roku 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki leśnej –wyprzedzające przygotowanie gleby do wykonania na terenie Nadleśnictwa Rudnik w roku 2023. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z wyprzedzającego przygotowania gleby wynikające z Załącznika nr 2 do SWZ. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia („Obszar Realizacji”) będzie teren Nadleśnictwa Rudnik.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach