Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daliowa, Jaśliska i Posada Jaśliska

GMINA JAŚLISKA ogłasza przetarg

 • Adres: 38-485 Jaśliska, 171
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4310590
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA JAŚLISKA
  171
  38-485 Jaśliska, woj. podkarpackie
  tel. 13 4310590
  REGON: 180515339
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jasliska.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daliowa, Jaśliska i Posada Jaśliska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daliowa, Jaśliska i Posada Jaśliska – około 5 659 m2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daliowa, Jaśliska i Posada Jaśliska w trybie zaprojektuj i wybuduj – około 1 600 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:1) pieniądza,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniuPolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego nr 27 1130 1105 0005 2479 3420 0004 w tytule przelewu należy wpisać „Wadium – ZP.271.4.2023”UWAGA:Wadium wnoszone w pieniądzu ściśle z dyspozycją art. 97 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego .W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U z 2002 Nr 72 poz. 665) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.3 Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Złożona gwarancja lub poręczenie musi mieć charakter bezwarunkowy i płatna na pierwsze żądanie. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.4 W przypadku wnoszenia wadium w innych niż „pieniądz” formach, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowejW celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, co najmniej 2 roboty budowlane z których każda polegała na budowie kanalizacji sanitarnej o dł. co najmniej 4 000,00 m .b) Dysponuje lub będzie dysponował następującym potencjałem kadrowym:• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowaniao specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę/osoby łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65).Zamawiający informuje, że wskazane wymogi dotyczące potencjału kadrowego służą do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien w trakcie realizacji zamówienia zapewnić na własny koszt kadrę, która będzie w stanie wykonać zamówienie i sprostać wymaganiom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia także w zakresie zapewnienia osób posiadających uprawnienia jakie okażą się konieczne na etapie realizacji prac do ich prawidłowej weryfikacji i odbioru.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach