Przetargi.pl
Wykonywanie usług transportu sanitarnego dla potrzeb pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, Lwowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 315 460, , fax. 014 6315460, 6212581
 • Data zamieszczenia: 2020-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
  Lwowska 1
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 146 315 460, , fax. 014 6315460, 6212581
  REGON: 85005274000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług transportu sanitarnego dla potrzeb pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonywanie usług transportu sanitarnego dla potrzeb pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiada zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na użytkowanie wykorzystywanych w trakcie realizacji zamówienia pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym dot. zakresu Nr 1, zakresu nr 2 poz. 1-2.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. 2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie): 2.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. 2.2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A oraz załącznik nr 1 B stanowiący Opis przedmiotu Zamówienia (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania) 2.3. Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji (6.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2A do specyfikacji. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.3. Zamawiający nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji). 2.4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 2.5. Ewentualne zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach