Przetargi.pl
Wykonywanie usług transportowych i załadunkowych na terenie Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu w roku 2020.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-602 Olsztyn, Pstrowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895261900, , fax. 895399876
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
  Pstrowskiego 28b
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895261900, , fax. 895399876
  REGON: 51075125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług transportowych i załadunkowych na terenie Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu w roku 2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje usługi następującym sprzętem: - zestaw: samochód ciężarowy min. 10T + ładowarko – koparka. Prace zestawem samochód ciężarowy 10T + ładowarko – koparka polegać będą na typowym wykorzystaniu w/w sprzętu do robót związanych z oczyszczaniem, profilowaniem, pogłębianiem, kopaniem rowów przydrożnych oraz profilowaniem poboczy dróg. Zakres zamówienia, dla każdej części, w ilości: 98 m-g samochód ciężarowy min. 10T + 98 m-g ładowarko – koparka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 3. Formularz oferty. 5. Formularz cenowy, Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach