Przetargi.pl
Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017 poz. 1260 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 70-515 Szczecin, Małopolska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 8211479, , fax. 91 8211477
 • Data zamieszczenia: 2019-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  Małopolska 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 8211479, , fax. 91 8211477
  REGON: 81090304000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017 poz. 1260 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017 poz. 1260 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym, z podziałem na 5 części (rozdz.XVII siwz). 2. Realizacja każdej usługi obejmuje: 1) protokolarne przyjęcie pojazdu i/lub jego części nie później niż w ciągu 30 minut od momentu dostarczenia go przez przewoźnika całodobowo, przez wszystkie dni kalendarzowe w okresie trwania umowy, 2) w przypadku pojazdu uszkodzonego, zabezpieczenie go przed kradzieżą, dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem oraz przedostaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza pojazdu tj. komory silnika, kabiny kierowcy i pasażera, bagażnika, 3) w przypadku pojazdu nieuszkodzonego, zabezpieczenie go jak wyżej oraz uzupełnienie ciśnienia w ogumieniu, a w okresie jesienno-zimowym zabezpieczenie silnika przed skutkami oddziaływania niskich temperatur, 4) w przypadku ujawnienia wody w układzie chłodzenia spuszczenie jej przed okresem zimowym, umieszczenie informacji w widocznym miejscu od wewnętrznej strony podszybia pojazdu i powiadomienie o tym fakcie właściciela pojazdu w momencie odbioru, 5) umożliwienie pracownikom Policji dokonywanie bezpłatnych oględzin na terenie parkingu zabezpieczonego pojazdu lub części samochodowych,6) zapewnienie dostępu do pojazdu lub części samochodowych osobom legitymującym się upoważnieniem wydanym przez Zlecającego w celu dokonania oględzin i ekspertyz, 7) strzeżenie pojazdów i/lub ich części przechowywanych na parkingu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez system wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer i przy pomocy ochrony osobowej, 8) wydanie pojazdu i/lub części osobie legitymującej się upoważnieniem wydanym przez Zlecającego, 9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności finansowej za powierzone mienie. 3. Ilość usług określona w formularzu kalkulacji cenowej dla każdej części zamówienia jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy aktualnej, opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie Wykonawcy od wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją działalność związana z przedmiotem umowy ponosi odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne wyrządzone w przechowywanym mieniu na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł, 5. Zaoferowana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto za jedną dobę przechowywania musi obejmować wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie (nakłady) niezbędne do realizacji zamówienia. Ceny ryczałtowe brutto za 1 (jedną) dobę przechowywania zostały określone z uwzględnieniem stałego (ciągłego) utrzymania minimalnej ilości miejsc parkingowych do dyspozycji Zlecającego niezależnie od rozmiaru wykonanych prac oraz bez względu na to jaka jest pora dnia, jaki jest dzień tygodnia i czy jest to dzień ustawowo wolny od pracy lub święto. Za ustalenie ilości prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia (umowy) w całości oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada tylko i wyłącznie Wykonawca. 6. Parking Wykonawcy musi posiadać: 1) miejsce wydzielone wyłącznie dla przechowywanych pojazdów zabezpieczonych przez Policję, 2) zamykane pomieszczenie do przechowywania części samochodowych lub innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu w celu ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zaginięciem, 3) oświetlenie w porze nocnej o zasięgu zapewniającym widoczność na terenie wydzielonym wyłącznie dla przechowywanych pojazdów zabezpieczonych przez Policję, 4) system wewnętrznego monitoringu działającego całodobowo, 7 dni w tygodniu przy pomocy kamer o zasięgu zapewniającym rejestrację obrazu na terenie wydzielonym wyłącznie dla przechowywanych pojazdów zabezpieczonych przez Policję, 5) parking powinien być strzeżony przez 24 godziny na dobę przy pomocy ochrony osobistej. Ponadto miejsce wydzielone na parkingu Wykonawcy musi posiadać: a) nieprzesuwne ogrodzenie o wysokości minimum 150 cm; b) bramę wjazdową zabezpieczającą przed dostępem osób trzecich w sposób uniemożliwiający wejście o wysokości min. ogrodzenia, zawieszoną nad ziemią w odległości uniemożliwiającej przejście osoby trzeciej, o szerokości pozwalającej na wjazd pojazdu holującego wraz z pojazdem holowanym; c) utwardzoną materiałem budowlanym nawierzchnię stanowisk postojowych; d) do stałej dyspozycji Zamawiającego miejsca do przechowywania na koszt Policji pojazdów w liczbie:- dla KPP Drawsko Pomorskie co najmniej 10 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce spełniające warunki do przechowywania pojazdów uszkodzonych w liczbie co najmniej 5 stanowisk jednocześnie - dla KPP Wałcz co najmniej 10 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce spełniające warunki do przechowywania pojazdów uszkodzonych w liczbie co najmniej 5 stanowisk jednocześnie - dla KPP Myślibórz co najmniej 10 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce spełniające warunki do przechowywania pojazdów uszkodzonych w liczbie co najmniej 5 stanowisk jednocześnie - dla KPP Łobez co najmniej 6 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce spełniające warunki do przechowywania pojazdów uszkodzonych w liczbie co najmniej 3 stanowisk jednocześnie - dla KMP Szczecin co najmniej 30 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce spełniające warunki do przechowywania pojazdów uszkodzonych w liczbie co najmniej 5 stanowisk jednocześnie 8. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi posiadać do stałej dyspozycji Zamawiającego łącznie tyle stanowisk, ile wynika z wymagań dla każdej części oddzielnie, na które została złożona oferta. Dotyczy również Wykonawców, którzy na podstawie wcześniejszych umów świadczą przedmiotowe usługi na terenie innych jednostek. W przypadku niespełnienia powyższego warunku oferta zostanie odrzucona we wszystkich tych częściach, na które Wykonawca złożył ofertę, jako niezgodna ze specyfikacją. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania wizji lokalnej parkingu wskazanego w ofercie celem weryfikacji złożonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami ze stanem faktycznym. Wykaz ten musi być zgodny ze stanem faktycznym w dniu jego złożenia. 10. Parking powinien znajdować się w odległości nie większej niż 30 km licząc od siedziby jednostki organizacyjnej Policji (Zlecającego) Wykonawca musi określić dokładne położenie parkingu w jakiej miejscowości z nazwą ulicy oraz dokładnym numerem.11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 12. Podwykonawcy: a) Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy. b) W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (zgodnie z art. 36 b ust. 1 uPzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych (załączniki nr 2 i 3 do siwz). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale V ust. 3 siwz oraz we wzorze umowy (załącznik nr 8 do siwz). W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98351100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium tylko na część V zamówienia w wysokości 3.000,00 zł, Natomiast na pozostałe części zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 25.03.2019 r. do godziny 13.00. Decyduje data wpływu wadium do Zamawiającego. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 33 1010 1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: - zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych okoliczności. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 3 uPzp. 8. W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno być ono złożone w kasie zamawiającego, pokój 232 ul. Małopolska 47, Szczecin. Kasa Zamawiającego czynna jest codziennie w godzinach od 11.00 – 14.00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. ETAP ZŁOŻENIA OFERTY Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy - aktualne na dzień składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) i b) siwz; 1.1. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawcy należy w oświadczeniu zawrzeć informację o tych podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) i b) siwz; - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - aktualne na dzień składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów, należy w oświadczeniu zawrzeć informację o tych podmiotach w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,warunków udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w przypadku konsorcjum każdy członek, w przypadku spółki cywilnej każdy wspólnik itd.) . Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia. 3. zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych 4. wypełniony i podpisany oryginał formularza oferty cenowej wraz z wymaganymi oświadczeniami według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; 5. wypełniony/e i podpisany/e oryginał/y formularza/y kalkulacji cenowej - na daną część - według wzorów stanowiących załączniki od nr 6.1 do 6.5 do siwz; 6. pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców) lub inne dokumenty niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji wykonawcy (m. in. umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale X odpowiednio ust. 9 lub ust. 11 siwz. B. ETAP PO OTWARCIU OFERT: 1. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach