Przetargi.pl
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza oraz przebudowa i rozbudowa klatki schodowej, budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II przy ul. Skalistej 24 w Szczecinie

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2019-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza oraz przebudowa i rozbudowa klatki schodowej, budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II przy ul. Skalistej 24 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza oraz przebudowa i rozbudowa klatki schodowej budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II przy ul. Skalistej 24 w Szczecinie, zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. 2. Roboty będą prowadzone w budynku szkoły, w którym za wyjątkiem okresu: od 14.06.2019 r. – 20.09.2019 r., prowadzone będą zajęcia dydaktyczne. 3. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) przebudowę wejścia głównego do budynku szkoły, klatki schodowej, montaż windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych (zakres ten stanowi część przedmiotu umowy, na którą Zamawiając zamierza uzyskać pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem i zakończeniem całości robót budowlanych objętych umową, w oparciu o postanowienia Decyzji nr 1958/18 z dnia 20.12.2018 r., w części „Pouczenie” pkt. 3, 4, 5), 2) adaptację poddasza budynku na sale lekcyjne poprzez: przebudowę miejscowo więźby dachowej, wzmacnianie stropów, budowę ścian działowych, budowę stropu, montaż stolarki drzwiowej, okiennej, 3) roboty wykończeniowe: malarskie, posadzkowe, 4) remont instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, ppoż, wyposażenie sali chemicznej, 5) remont instalacji elektrycznej, sieci komputerowej. 4. Wykonawca bezwzględnie zobowiązany będzie zrealizować kompletny zakres robót związanych z przebudową wejścia, klatki schodowej oraz montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, w terminie: od dnia 14.06.2019 r. do dnia 20.09.2019 r., z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie tej części budynku, niezwłocznie po zakończeniu i protokolarnym odbiorze wskazanego zakresu robót (przed wykonaniem całego zakresu robót objętych umową). W tym okresie, szkoła będzie całkowicie wolna od osób, a zajęcia dydaktyczne nie będą prowadzone. 5. Roboty budowlane będą realizowane na podstawie Decyzji Nr 1958/18 z dnia 20.12.2018 r., zatwierdzającej projekt budowlany opracowany przez mgr inż. Karola Barcz, Autorska Pracownia Projektowa, ul. Smocza 46, 70-731 Szczecin i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, obejmujących przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza oraz przebudowę klatki schodowej budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II przy ul. Skalistej 24 w Szczecinie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości – 62 055,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt pięć złotych), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe zamawiającego nr 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25, w pokoju nr 10, przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 pkt 2) siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I ust. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III ust. 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach