Przetargi.pl
wykonywanie usług koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, Plac Majdanek
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 578 67 80, , fax. 91 578 67 80
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  Plac Majdanek 7
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 578 67 80, , fax. 91 578 67 80
  REGON: 81187918300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://podn.nbip.pl/podn/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonywanie usług koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Poniższy opis dotyczy każdej z dwóch części odrębnie: Wykonywanie usług koordynatora sieci współpracy i samokształcenia polegającej na wykonywaniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących czynności, w tym w szczególności: 1) zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych nauczycieli/ dyrektorów szkół i przedszkoli w obszarze tematycznym sieci współpracy i samokształcenia, współpraca z koordynatorami działań 2) organizacja sieci współpracy i samokształcenia oraz jej pracy na podstawie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych nauczycieli/ dyrektorów szkół i przedszkoli, 3) opracowanie planów pracy sieci współpracy i samokształcenia na 15 miesięcy tj. od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2020 (zgodnych z potrzebami zgłoszonymi przez dyrektorów/ nauczycieli - uczestników sieci) i harmonogramu spotkań, 4) opracowanie miesięcznych raportów z funkcjonowania i pracy sieci współpracy i samokształcenia wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego, 5) opracowanie sprawozdania z działalności sieci współpracy i samokształcenia za okres od 1 września 2019 roku do 30 listopada 2020 roku i przekazanie go do 15 grudnia 2020 roku do koordynatora projektu, wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego 6) opracowanie ankiet oraz przeprowadzenie badania ankietowego i wywiadów z nauczycielami/ dyrektorami szkół/przedszkoli na początku i na koniec działania sieci współpracy i samo-kształcenia, opracowanie raportów z przeprowadzonych badań ankietowych i wywiadów, 7) organizacja, przygotowanie i prowadzenie spotkań sieci współpracy i samokształcenia – 7 spotkań, w tym w ramach wyjazdu edukacyjnego. 8) kierowanie pracami sieci współpracy i samokształcenia, dokumentowanie postępów prac sieci współpracy i samokształcenia, bieżącej działalności sieci współpracy i samokształcenia, odbytych spotkań (listy obecności, tematyka spotkań) 9) wspieranie aktywności nauczycieli/ dyrektorów szkół/ przedszkoli - uczestników sieci współpracy i samokształcenia, 10) motywowanie uczestników do samokształcenia i korzystania z platformy internetowej 11) zamieszczanie informacji, materiałów dydaktycznych i systematyczne moderowanie pracy sieci, w tym forum dyskusyjnego oraz wymiany doświadczeń dla uczestników sieci współpracy i samokształcenia – 10h w miesiącu, 12) monitorowanie aktywności uczestników sieci współpracy i samokształcenia na platformie internetowej, 13) promowanie działalności koordynowanych sieci współpracy i samokształcenia oraz wypracowanych rozwiązań, 14) współpraca z koordynatorami działań ze Szkoły Ćwiczeń, 15) współpraca przy organizacji i przygotowaniu szkoleń dla uczestników sieci, 16) wskazanie merytorycznych wymagań na ekspertów zewnętrznych, którzy będą prowadzili warsztaty/ konsultacje w obszarze tematycznym sieci współpracy i samokształcenia, 17) współpraca z ekspertami zewnętrznymi przy przygotowaniu materiałów szkoleniowych, 18) kontakty z ekspertami zewnętrznymi, 19) współpraca z Zespołem Zarządzającym Projektu w celu prawidłowej realizacji umowy. 20) Wykonawca uczestniczy w spotkaniach zespołu koordynatorów sieci. Spotkania zespołu, odbywać się będą raz w miesiącu, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), lub w razie konieczności – częściej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75121000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 10 do SIWZ; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt l SIWZ); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli są znane) oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa wart. 24 ust. l pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach