Przetargi.pl
Remont okien oraz wymiany rur spustowych wraz z remontem okapu drewnianego budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-952 Szczecin, Stoisława
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48914849694 , fax. +91914849664
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
  Stoisława 6
  70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48914849694, fax. +91914849664
  REGON: 00000041900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.po.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont okien oraz wymiany rur spustowych wraz z remontem okapu drewnianego budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Remont okien oraz wymiany rur spustowych wraz z remontem okapu drewnianego budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”. 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje realizację wszystkich robót wynikających z dokumentacji, na którą składają się: - Dokumentacja projektowa (rzuty) - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - Przedmiary. Przedmiotowe dokumenty stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. UWAGA! Z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się zakres rzeczowo-finansowy dotyczący klap doświetlaczy okiennych. 3. W celu prawidłowej wyceny oferty zaleca się, aby Wykonawca sprawdził zgodność zakresu robót ujętych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym. 4. Zamawiający informuje, że roboty budowlane będą przeprowadzane na obiekcie czynnym. Prokuratura urzęduje w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 7.30-15.30. Prace mogą być prowadzone przez wszystkie dni tygodnia. 5. Jakiekolwiek nazwy własne zawarte w dokumentacji przetargowej są jedynie przykładowe i mają na celu wyłącznie określenie pożądanego standardu oraz jakości. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów lub urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane wyroby będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom wskazanym przez Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie, na wezwanie o którym mowa w Rozdziale IV pkt 4 przedłożyć opis materiałów, produktów lub urządzeń równoważnych, o którym mowa Rozdziale IV pkt 4 ppkt 2 SIWZ. 6. Przedmiary robót wymienione w załączniku nr 7 do SIWZ „Dokumentacja techniczna” mają wyłącznie charakter pomocniczy i mają na celu ułatwienie dokonania wyceny robót. Oznacza to, że prace, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej wchodzą w zakres zamówienia podstawowego nawet wówczas, jeśli zostały pominięte w przedmiarach robót. 7. Dla potrzeb przygotowania przez Wykonawców oferty, a następnie realizacji umowy wersją wiążącą dokumentacji jest wersja PDF. Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w dokumentacji winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien je wyjaśnić z Zamawiającym, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości - 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. UWAGA! Zaleca się wyraźne oznaczenie Wykonawcy oraz części, na które wnosi się wadium, np. w tytule przelewu. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego: NBP O/O Szczecin 84 1010 1599 0026 1313 9120 0000 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w takiej sytuacji dokument wadium należy dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:1) formularz oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólna. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 3 ppkt 2 SIWZ, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa - tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XI pkt 1 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII pkt 1 SIWZ); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom oraz firmy Podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach