Przetargi.pl
WYKONYWANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH PRZY UŻYCIU ASFALTU LANEGO NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Gmina Pruszcz Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Juszkowo, Zakątek
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 692 94 21 , fax. 0-58 682 94 91
 • Data zamieszczenia: 2021-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pruszcz Gdański
  Zakątek 1
  83-000 Juszkowo, woj. pomorskie
  tel. 0-58 692 94 21, fax. 0-58 682 94 91
  REGON: 53713100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszczgdanski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONYWANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH PRZY UŻYCIU ASFALTU LANEGO NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych przy użyciu asfaltu lanego na terenie Gminy Pruszcz Gdański zgodnie z załączonym przedmiarem. 2. Zakres prac: 1) Przed rozpoczęciem zadania do obowiązków Wykonawcy należy oznakowanie miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański projektem uproszczonym organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 2) Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy poprzez: - pionowe obcięcie krawędzi uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie dna nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. prostokąta, kwadratu; - usunięcie luźnych okruchów nawierzchni; - usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego; - dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu; - skropienie ubytków lepiszczem asfaltowym. 3) Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni poprzez: - rozłożenie ręczne asfaltu lanego; - wyrównanie powierzchni ręcznie gładzikiem; - posypanie I zatarcie ostrym piaskiem. 3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Szczegółowa specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach