Przetargi.pl
Wykonywanie prac remontowych, św. usług pogotowia techn. w zakresie robót ogólnobudowlanych zw. z utrzymywaniem zasobów w należyt. stanie techn. w zasob. ZGN Praga-Południe teren AN1 w2022 i 2023r.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-022 Warszawa, Walewska 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
  Walewska 4
  04-022 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 015259640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zgnpragapld.waw.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie prac remontowych, św. usług pogotowia techn. w zakresie robót ogólnobudowlanych zw. z utrzymywaniem zasobów w należyt. stanie techn. w zasob. ZGN Praga-Południe teren AN1 w2022 i 2023r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia przedmiotowego postępowania jest wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych, świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w latach 2022 i 2023.2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:1) roboty ogólnobudowlane,2) roboty tynkowe i okładzinowe,3) roboty posadzkowe i wykładzinowe,4) roboty stolarskie, szklarskie, kowalsko-ślusarskie,5) roboty malarskie, murarskie,6) roboty zewnętrzne,7) roboty ciesielskie,8) przemurowanie przewodów kominowych,9) obsadzanie kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych,10) uszczelnianie przewodów kominowych,11) montaż wkładów kominowych, nasad kominowych,12) montaż nawiewników,13) wykonywanie otworów wentylacyjnych w drzwiach,14) roboty zewnętrzne,15) roboty zduńskie, ciesielskie, dachowe,16) odłączanie urządzeń mechanicznych od przewodów kominowych,17) świadczenie usług pogotowia technicznego.3. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w zakresie pogotowia w dni powszednie od godz. 20-tej do godz. 8-ej dnia następnego oraz w dni świąteczne i wolne od pracy w ciągu całej doby. Wykonawca zobowiązany jest również zagwarantować dojazd ekipy naprawczej i przystąpić do usuwania awarii w terminie do 2 godz. od momentu zgłoszenia telefonicznego awarii.4. Zakres prac określa: 1) Przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ.Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości prac podanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości prac oraz zmianę zakresu prac poprzez dodanie nowych pozycji (innych jak w przedmiarze robót) z powodu konieczności dostosowania prac do bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane pozycje i ilości w przedmiarach robót mają charakter szacunkowy i służą jedynie do porównania ofert. UWAGA:Przedmiar robót obejmuje najczęściej występujące roboty budowlane w okresie ostatnich 3 lat.2) Wykaz adresowy budynków (prace ogólnobudowlane) oraz wykaz adresowy budynków wraz z rodzajem przewodów kominowych (w zakresie napraw kominów) - stanowiący załącznik nr 11 do SWZ,3) Zakres usług w ramach pogotowia technicznego, określa załącznik nr 12 do SWZ.UWAGA Na terenie Administracji Nieruchomości nr 1 wykonano średnio 4 wyjazdy pogotowia technicznego ROCZNIE. Podana ilość wyjazdów ma charakter szacunkowy i służy jedynie do porównania ofert.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym (rozumiany jako praca przewozowa obliczana w godzinach) użytkowanych przy wykonywaniu umowy wynosi co najmniej 10 % (zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 5.500,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:1) spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane poniżej;2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:a) art. 108 ust. 1 ustawy,b) art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 – 10 ustawy.2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków określonych w ust. 1:1) w celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej:Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż: 480.000,00 zł,2) w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Za-mawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę:a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co naj-mniej:• 2 roboty budowlane w branży ogólnobudowlanej, o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł brutto każda z nich.Zamawiający uzna również roboty budowlane polegające na remontach i/lub na-prawach z zakresu branży ogólnobudowlanej wykonywanych na podstawie pojedynczych zleceń zrealizowanych w ramach jednej umowy, przy czym łączna wartość zrealizowanych robót to min. 350.000,00 zł brutto (każda z robót),b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:­ 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,­ 4 robotnikami wykwalifikowanymi w specjalności ogólnobudowlanej,Osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie wystarczające do wykonywania tych funkcji w odniesieniu do robót objętych zamówieniem i odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie o samo-rządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.).W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje w sprawie uznania kwalifikacji w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach