Przetargi.pl
Wykonywanie bieżących napraw, konserwacji oraz przeglądów urządzeń chłodniczych i wymiana zaworów bezpieczeństwa

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, Lwowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 315 460, , fax. 014 6315460, 6212581
 • Data zamieszczenia: 2019-03-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
  Lwowska 1
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 146 315 460, , fax. 014 6315460, 6212581
  REGON: 85005274000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie bieżących napraw, konserwacji oraz przeglądów urządzeń chłodniczych i wymiana zaworów bezpieczeństwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przegląd należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w: • Ustawie z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, • Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1516/2007, • Rozporządzeniu (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, • Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzeń podlegających przeglądowi. Przegląd i konserwacja obejmuje m.in.: 1. Sprawdzenie kompletności dokumentacji urządzeń, 2. Zapoznanie się z dokumentacją urządzeń oraz uzyskanie informacji od pracowników klimatyzacji w celu określenia wszelkich wcześniejszych problemów. 3. Wykonanie skutecznej kontroli szczelności złącz, zaworów z trzpieniami, uszczelek, wymiennych suszarek oraz filtrów, elementów narażonych na wibracje, połączeń z urządzeniami bezpieczeństwa i urządzeniami sterującymi z użyciem urządzeń dostosowanych do użytego w systemie czynnika. Kontrole wykonywać metodą pośrednią a w razie wykrycia nieszczelności metodą bezpośrednią, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca, w których wystąpienie nieszczelności jest najbardziej prawdopodobne. Jeżeli nieszczelność nie została wykryta a obsługa uważa, że nieszczelność wystąpiła Wykonawca musi skontrolować pozostałe elementy urządzeń. 4. Wykonanie kontroli w celu identyfikacji nieszczelności - w przypadku zaistnienia podstaw do przypuszczenia wystąpienia nieszczelności wraz z zamieszczeniem informacji o stwierdzonych przyczynach nieszczelności. 5. Przekazanie danych do wpisu wykonanych czynności serwisowych do Centralnego Rejestru Operatorów, 6. Dostarczenie protokołów podpisanych przez osobę uprawnioną, 7. Wykonanie niezbędnych napraw po akceptacji kosztów przez Zamawiającego. Wymiana zaworów bezpieczeństwa obejmuje m.in.: 1. Dobór i dostawę zaworów bezpieczeństwa oraz trójników z zaworem do układów freonowych, 2. Montaż trójników z zaworem w miejsce istniejących zaworów bezpieczeństwa oraz montaż nowych zaworów bezpieczeństwa na trójniku (zakres nr 1). Na podstawie dokonanych czynności i wykonanych pomiarów Wykonawca sporządzi raport stanu technicznego, w którym poinformuje Zamawiającego o stanie technicznym urządzeń oraz obecnych awariach i zagrożeniach. Po dokonaniu przeglądu Wykonawca przystąpić do prac serwisowania agregatu. Ogólny zakres czynności wchodzących w skład serwisu agregatów wody lodowej • Mycie urządzenia z wewnątrz i wewnątrz, • Dokładne mycie skraplacza, • Dokładne mycie parownika. Aparatura kontrolna • Urządzenia, wykrywające gaz, którymi wykonywane będą przeglądy muszą posiadać datę kontroli < od 12 miesięcy. Czułość urządzeń musi wynosić przynajmniej 5 gram rocznie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie): 2.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. 2.2. Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji, tj.: 6.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2A do specyfikacji. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.3. Zamawiający nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji. 2.3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 2.4. Ewentualne zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach