Przetargi.pl
Wykonywanie badań lekarskich pracowników Urzędu oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41200 Sosnowiec, ul. Rzeźnicza
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2661387, 2663324, 26636335 , fax. 32 297 87 01, 297 87 20
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu
  ul. Rzeźnicza 12
  41200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 2661387, 2663324, 26636335, fax. 32 297 87 01, 297 87 20
  REGON: 27671436900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie badań lekarskich pracowników Urzędu oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań lekarskich pracowników Urzędu oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu, wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, dopuszczających do wykonywania pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac społecznie użytecznych, szkolenia oraz wydawanie orzeczeń/ zaświadczeń lekarskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu - Dział Zamówień Publicznych, ul. Rzeźnicza 12, pokój 103/104.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85120000-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach