Przetargi.pl
Wykonaniu wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w Oświęcimiu.

Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 32-602 Oświęcim, ul. gen. Józefa Bema
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 425 615 , fax. 338 424 051
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Mieszkalnych
  ul. gen. Józefa Bema 12
  32-602 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 338 425 615, fax. 338 424 051
  REGON: 70025570000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonaniu wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w Oświęcimiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych przy ul.: Solna 6, Solna 13 Jagiełły 22, Jagiełły 26, Mickiewicza 6 w Oświęcimiu.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w n/w budynkach: 1) Solna 6 - własność 100 % Gmina Miasto Oświęcim:  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 5 mieszkaniach o nr 1, 2, 3, 4, 5  Wykonanie układu pomiarowego z podłączeniem do węzła pomiarowego. 2) Solna 13 - własność 100 % Gmina Miasto Oświęcim:  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 4 mieszkaniach o nr 1, 2, 3, 4  Wykonanie układu pomiarowego z podłączeniem do węzła pomiarowego. 3) Jagiełły 22 - własność 100 % Gmina Miasto Oświęcim:  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 7 mieszkaniach o nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Wykonanie układu pomiarowego z podłączeniem do węzła pomiarowego. 4) Jagiełły 26 - własność 100 % Gmina Miasto Oświęcim:  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 9 mieszkaniach o nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  Wykonanie układu pomiarowego z podłączeniem do węzła pomiarowego. 5) Mickiewicza 6 - wspólnota mieszkaniowa:  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 8 mieszkaniach o nr 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13. Zasilanie i powrót oddzielnie dla każdego mieszkania. Węzeł pomiarowy zlokalizowany na korytarzu poszczególnych kondygnacji. Wykonanie podłączenia do węzłów pomiarowych. Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w budynkach eksploatowanych, w trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia przed zniszczeniem znajdujących się tam elementów wyposażenia, a termin prowadzonych prac w lokalach uzgodnić indywidualnie z ich użytkownikami (najemcami). Prace w budynku przy ul. Mickiewicza 6 należy prowadzić w porozumieniu z Zarządcą nieruchomość firmą „Eurodom”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach stanowiących integralną część SIWZ: dokumentacja techniczno projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 10 do SIWZ), przedmiary robót (załącznik nr 11 do SIWZ) . 3. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy / znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) wykaz zawierający jedną osobę uprawnioną do pełnienia funkcji zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) kierownika: robót o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej, która posiada minimum 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika robót lub budowy dla danej specjalności, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz osób

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach