Przetargi.pl
Wykonanie zjazdów, poboczy, rowów, przepustów na drodze powiatowej nr 1819C na odcinku Dąbrówka – Zgniłobłoty (km 4 +036 do km 4 + 936) i odcinek Drużyny (km 12 + 573 do km 12 + 876)

Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, Karbowo ul. Wczasowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 982 859 , fax. 564 934 031
 • Data zamieszczenia: 2019-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy
  Karbowo ul. Wczasowa 46
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 982 859, fax. 564 934 031
  REGON: 34075029000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-brodnica.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zjazdów, poboczy, rowów, przepustów na drodze powiatowej nr 1819C na odcinku Dąbrówka – Zgniłobłoty (km 4 +036 do km 4 + 936) i odcinek Drużyny (km 12 + 573 do km 12 + 876)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zjazdów, poboczy, rowów, przepustów na drodze powiatowej nr 1819C na odcinkach drogi: 1) odcinku Dąbrówka – Zgniłobłoty (od km 4 +036 do km 4 + 936) – odcinek E-F 2) odcinek Drużyny (od km 12 + 573 do km 12 + 876) - odcinek bez zjazdów i przepustów 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie zjazdów, poboczy, rowów, przepustów na odcinkach drogi powiatowej Nr 1819C o łącznej długości wynoszącej 1,203 km. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących robót: 1) roboty pomiarowe: - roboty pomiarowe, stała obsługa geodety w trakcie budowy - 1,203 ha, pomiar geodezyjny powykonawczy - 1,203 km; 2) zjazdy: - mechaniczne wykonanie koryta, rozbiórka nawierzchni, podbudowy, pozostałości po istniejących zjazdach, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na całej szerokości zjazdu w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm – 456 m2; - wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na najbliższe wysypisko gminne – 228 m3; - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. zjazdu - grub. warstwy po zag. 20 cm – 456 m2; - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mech. 0/31,5 mm - grubości po zagęszczeniu 15 cm – 418 m3; - mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nie ulepszonej – 418 m3; - skropienie nawierzchni drogowej – 418 m3; - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S - grubość po zagęszcz. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń i posmarowaniem krawędzi asfaltem – 418 m3; 3) rowy: - roboty ziemne wykon. koparkami wraz z plantowaniem skarp i dna rowu wykonywanie ręcznie w gr. kat. I-IV z transportem urobku samochodem samowyładowczymi - Wywóz ziemi z rowów na wysypisko – 2006 m3; 4) przepusty: - przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa gr 15 cm – 15,840 m3 - przepusty rurowe pod zjazdami - z rur strukturalnych o SN>=8kN/m2 z tworzywa o śr. 40 cm – 132 m - przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe z kamienia dla rur o śr. 40 cm - 24 ścianek - zasypywanie wykopów z zagęszczeniem gruntu pod zjazdami – 138,6 m3 5) pobocze: - ścinka poboczy z wywozem samochodami samowyładowczymi na wysypisko. Ułożenie nowego pobocza – 15 cm kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - szer. 0,50 m – 1203 m3 - ułożenie nowego pobocza gruntowego, plantowanie i uzupełnienie poboczy-szer. 0,50 m – 1203 m3 3. Zamawiający załącza do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt wykonawczy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819C Brudzawy – Dąbrówka – Drużyny ETAP II miejscowość Dąbrówka”, który ma charakter pomocniczy do załączonego przedmiaru. Wskazana wyżej dokumentacja wiąże Wykonawcę tylko w zakresie wykonania poboczy, rowów i przepustów, zgodnie z przedmiarem robót – załącznik nr 10 do SIWZ. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo załączona dokumentacja projektowa stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 5. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 6. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania. 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy pzp). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób kierujących budową i osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. czynności wskazanych w przedmiarach robót. 8. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi - 48 miesięcy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Zgodnie z własnym wyborem Wykonawca ma możliwość wydłużenia okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na zasadach wynikających z niniejszej SIWZ, wówczas oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie ofert. 9. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Kod CPV główny: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 10. Postępowanie oznaczone jest jako - TN.3211-7/19 Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 zł Słownie: siedem tysięcy złotych 00/100. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formach dopuszczonych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w zależności od wyboru wykonawcy. Formy wniesienia wadium: • w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS O/Brodnica 46 9484 1150 2200 0001 6598 0065 z adnotacją: Wykonanie zjazdów, poboczy, rowów, przepustów na DP1819C na odcinku Dąbrówka – Zgniłobłoty i odcinku w m. Drużyny Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy zgodny z treścią załącznika nr 1 SIWZ, 2) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy) zgodne z treścią załącznika nr 5 do SIWZ, 3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 4) Potwierdzenie wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach