Przetargi.pl
Wykonanie zimowego utrzymania chodników, alejek i schodów w parkach i zieleńcach będących w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie w sezonie 2014/2015

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, Ul. Targowa 3
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 748 37 44
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
  Ul. Targowa 3 3
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 748 37 44
  REGON: 18056613000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.erzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zimowego utrzymania chodników, alejek i schodów w parkach i zieleńcach będących w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie w sezonie 2014/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zimowego utrzymania chodników, alejek i schodów w parkach i zieleńcach będących w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie w sezonie 2014/2015. Zakres prac obejmuje: 1) Prowadzenie akcji patrolowej, 2) Mechaniczne odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników i alejek, 3) Mechaniczne odśnieżanie chodników i alejek, 4) Mechaniczne posypywanie piaskiem chodników i alejek, 5) Ręczne odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, alejek i schodów, 6) Mechaniczne odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników i alejek - poza harmonogramem, 7) Pryzmowanie i wywóz śniegu z chodników, alejek i schodów na składowisko - do 10 km. 8) Praca koparko-ładowarki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 9 700,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.erzeszow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-jednostek-organizacyjnych-miasta/zzm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach