Przetargi.pl
Świadczenie usług biegłych w zakresie szacowania wartości określonych nieruchomości BGM.IV.341.78.2014

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 3
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8754719, 8754695 , fax. 17 8754700
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
  Pl. Ofiar Getta 3 3
  35-002 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8754719, 8754695, fax. 17 8754700
  REGON: 69040159800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług biegłych w zakresie szacowania wartości określonych nieruchomości BGM.IV.341.78.2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług biegłych polegających na sporządzeniu operatów szacunkowych z wyceny określonych nieruchomości gruntowych. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w SIWZ, wzorze umowy - załącznik nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713190007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.erzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach