Przetargi.pl
Wykonanie/zakup, oznakowanie, opakowanie i dostawę do siedziby Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020 w Gdańsku materiałów informacyjno-promocyjnych.

Centrum Projektów Europejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 02-672 Warszawa, Domaniewska 39a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 223783100
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Projektów Europejskich
  Domaniewska 39a
  02-672 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 223783100
  REGON: 141681456
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cpe.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie/zakup, oznakowanie, opakowanie i dostawę do siedziby Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020 w Gdańsku materiałów informacyjno-promocyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie/zakup, oznakowanie, opakowanie i dostawa do siedziby Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020 w Gdańsku materiałów promocyjnych (zwanych dalej „materiałami”). 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy pliki z grafiką i logotypami do wiernego odwzorowania na materiałach. Oznakowane trwale mają być wszystkie materiały promocyjne. Oznakowanie musi być umieszczone bezpośrednio na materiałach. Sposób oznakowania każdego z materiałów do ustalenia z Zamawiającym podczas realizacji zamówienia.3. Zamawiający jest właścicielem wszystkich grafik oraz posiada wszelkie prawa do ich powielania na materiałach informacyjno-promocyjnych Programu. 4. Przed przystąpieniem do produkcji docelowej materiałów objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym parametry przedmiotu, model, kolor oraz ilość i umiejscowienie znaków graficznych (w trakcie prac projektowych na żądanie Zamawiającego umiejscowienie logotypów może ulec zmianie) odnośnie wszystkich materiałów promocyjnych. 5. Znaki graficzne na materiałach promocyjnych muszą być zgodne z zasadami Systemu identyfikacji wizualnej Programu oraz z graficzną specyfikacją flagi Unii Europejskiej. Należy zwrócić szczególną uwagę na precyzyjne odwzorowanie wskazanych w systemie kolorów. W przypadku wystąpienia niezgodności Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dokonać poprawek.6. Zamówienie obejmuje dostarczenie materiałów pod wskazany przez Zamawiającego adres, wniesienie do budynku i pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.7. Wymagania dotyczące jakości wykonania materiałów oraz dostawy zamówienia: a. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i muszą spełniać następujące kryteria: • funkcjonalności, tj. powinny spełniać swoje przeznaczenie, materiały będące przedmiotem zamówienia muszą zapewniać ich łatwe i bezproblemowe użytkowanie • trwałości, tj. artykuł nie ulega trwałym zniekształceniom, jest odporny na wstrząsy, artykuł nie ulega zniszczeniu przy zwykłym korzystaniu, ruchome elementy materiału zapewniają jego właściwe funkcjonowanie • estetyki i precyzji wykonania, tj. np. nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia i inne uszkodzenia materiału podczas właściwego i normalnego korzystania, poszczególne części materiałów są dobrze do siebie dopasowane oraz zamocowane, graficzne elementy materiałów nie ścierają się, nie rozmazują ani nie zmieniają kolorów np. podczas pocierania palcem powodując tym samym zabrudzenia skóry.b. Wszystkie materiały muszą być w całości wyprodukowane fabrycznie. Ponadto powinny być bezwonne lub posiadać zapach powstały wyłącznie w wyniku fabrycznego zastosowania technologii produkcji właściwej dla danego rodzaju materiału. c. Sposób transportu oraz opakowanie artykułów muszą zapewniać zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Za szkody powstałe w wyniku nienależytego opakowania oraz/lub transportu winę ponosi Wykonawca. d. W przypadku powstania strat podczas transportu w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia materiałów przed uszkodzeniami Wykonawca wymieni uszkodzone materiały i dostarczy je Zamawiającemu na ten sam adres i na własny koszt w ciągu 7 dni roboczych otrzymania zgłoszenia. e. Poszczególne rodzaje materiałów zostaną dostarczone w zbiorczych opakowaniach. Na każdym opakowaniu zbiorczym Wykonawca zaznaczy rodzaj artykułu wraz z jego opisem, liczbę sztuk w opakowaniu. Ilość poszczególnych materiałów w każdym opakowaniu zbiorczym będzie ustalona z Zamawiającym i musi być przez niego zaakceptowana.Zakres: SZKLANA BUTELKA Z POKROWCEM- 100szt., DŁUGOPIS Z MAKULATURY-200 szt., NOTES-200 szt., RĘCZNIK SZYBKOSCHNĄCY-200 szt., KOC PIKNIKOWY-100 szt.; WIELOFUNKCYJNA OPASKA DO BIEGANIA-200 szt.; CZYŚCIK DO OKULARÓW-200 szt. ; ZESTAW NARZĘDZI- 50 szt. ; PRZYPINKA OKRĄGŁA- łącznie 160 szt (4 różne grafiki); PRZYPINKA - łącznie 200 szt. (4 różne kolory); FLAGA- 1 szt. ; WINDER- 2 szt. ; ROLL-UP- 1 szt. ; NAPIS PRZESTRZENNY 3D ZE STYRODURU- 8 szt. (4 kolory x 2 szt.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dwóch dostaw materiałów reklamowych obejmujących ich oznakowanie o łącznej wartości co najmniej 20 000,00 zł wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana wraz z załączeniem dowodów, że została wykonana lub jest wykonywana należycie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach