Przetargi.pl
„Wykonanie zagospodarowania podwórka – Zaułek Optymistów Kontynuacja zadań z OBO 2019 „Tworzymy Naturalny Plac zabaw z ogrodem deszczowym” u zbiegu ulic Puszkina, Żeromskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie” – w ramach VII edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 10-313 Olsztyn, ul. Cicha
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089-533-36-26 , fax. 089-533-39-37
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
  ul. Cicha 5
  10-313 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089-533-36-26, fax. 089-533-39-37
  REGON: 51958395900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlibk.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie zagospodarowania podwórka – Zaułek Optymistów Kontynuacja zadań z OBO 2019 „Tworzymy Naturalny Plac zabaw z ogrodem deszczowym” u zbiegu ulic Puszkina, Żeromskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie” – w ramach VII edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania podwórka – Zaułek Optymistów Kontynuacja zadań z OBO 2019 „Tworzymy Naturalny Plac zabaw z ogrodem deszczowym” u zbiegu ulic Puszkina, Żeromskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie” – w ramach VII edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 1. Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowla-nych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Przedmiot zamówienia jest wykonanie zagospodarowania podwórka – Zaułek Optymistów Kontynuacja zadań z OBO 2019 „Tworzymy Naturalny Plac zabaw z ogrodem deszczowym” u zbiegu ulic Puszkina, Żeromskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie” – w ramach VII edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia • Roboty stanowiące przedmiot umowy będą wykonywane na podwórku u zbiegu ulic Puszkina, Żeromskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie na działce nr 80/13. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania porządku oraz współżycia społecznego, w tym godzin ciszy nocnej oraz dni ustawowo wolnych od pracy. • Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają: - Projekt Budowlany pn: „ Zaułek Optymistów – aktualizacja zagospodarowania podwórka u zbiegu ulic Puszkina, Żeromskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie na działce nr 80/13 opracowany przez mgr inż. arch. Magdaleny Zwolińskiej, mgr inż. arch. Macieja Lemańczyka – załącznik nr 1 do umowy - przedmiar robót – załącznik nr 2 do umowy - specyfikacja pn. „Zaułek Optymistów – aktualizacja zagospodarowania podwórka u zbiegu ulic Puszkina, Żeromskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie na działce nr 80/13” opracowany przez mgr inż. arch. Magdaleny Zwolińskiej, mgr inż. arch. Macieja Lemańczyka – załącznik nr 3 do umowy 2) Zakres robót obejmuje: - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, Krotność = 0.3 - Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 10 - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po za-gęszczeniu - Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - Ława pod krawężniki betonowa z oporem - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubo-ści 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg - Dostawa i montaż odwodnienia MEADRAIN PG długości 1,5 m - Dostawa i montaż uchwytów do rowerów - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm - Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - gru-bość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm -Dostawa i montaż zestawu Wezuwiusz -Dostawa i montaż balansu -Dostawa i montaż przeplotni potrójnej -Dostawa i montaż małego alpinisty Nature -Dostawa i montaż zestawu tunelu z wikliny fi 80 cm długość 8 m -Dostawa i montaż zestawu tunelu obsypanego ziemią -Dostawa i montaż zestawu kopuły z wierzby fi 2 m h =1,6 m -Dostawa i montaż ogrodzenia z wikliny wysokości 0,8 m i dłudości 23 -Dostawa i montaż zestawu dwie ławki i stolik -Dostawa i montaż ławki wokół brzozy -Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem -Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2 -Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu -Wykonanie ogrodu deszczowego łącznie z projektem i nadzorem autorskim -Dostawa i montaż ogrodzenia z paneli zgrzewalnych 200 cm x 63 cm 24 panele -Dostawa i sadzenie krzewów liściastych szt -Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III -Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 -Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu -Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych -Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej -Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem -Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm -Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane -Hale typu lekkiego - rygle ścian - Lekka obudowa ścian z paneli siatkowych - Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 14 cm m2 - Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną -Dostawa blachy stalowe -Dostawa i montaż stojaka na rowery -Dostawa i montaż uchwytów wiszących
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach