Przetargi.pl
Wykonanie zagospodarowania podwórka - Zaułek Optymistów kontynuacja zadań z OBO 2019 "Tworzymy Naturalny Plac zabaw z ogrodem deszczowym" u zbiegu ulic Puszkina, Żeromskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie" - w ramach VII edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 10-313 Olsztyn, ul. Cicha
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089-533-36-26 , fax. 089-533-39-37
 • Data zamieszczenia: 2020-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
  ul. Cicha 5
  10-313 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089-533-36-26, fax. 089-533-39-37
  REGON: 51958395900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlibk.olsztyn.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zagospodarowania podwórka - Zaułek Optymistów kontynuacja zadań z OBO 2019 "Tworzymy Naturalny Plac zabaw z ogrodem deszczowym" u zbiegu ulic Puszkina, Żeromskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie" - w ramach VII edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia jest wykonanie zagospodarowania podwórka – Zaułek Optymistów Kontynuacja zadań z OBO 2019 „Tworzymy Naturalny Plac zabaw z ogrodem deszczowym” u zbiegu ulic Puszkina, Żeromskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie” – w ramach VII edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach