Przetargi.pl
Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Budowa dróg gminnych ulic: Liliowa – Krótka, Różana, Magnolii we wsi Modrzyca wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz Przebudowa ulicy Tulipanowej we wsi Modrzyca

Gmina Otyń ogłasza przetarg

 • Adres: 67-106 Otyń, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 350 58 16 , fax. 068 350 58 16
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Otyń
  Rynek 1
  67-106 Otyń, woj. lubuskie
  tel. 068 350 58 16, fax. 068 350 58 16
  REGON: 97077035600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.otyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Budowa dróg gminnych ulic: Liliowa – Krótka, Różana, Magnolii we wsi Modrzyca wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz Przebudowa ulicy Tulipanowej we wsi Modrzyca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  711) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Budowa dróg gminnych ulic: Krótka-Liliowa, Różana, Magnolii we wsi Modrzyca wraz z odwodnieniem i oświetleniem”, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 2) Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę oraz wybudowanie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz wybudować przedmiot zamówienia i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 3) Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu funkcjonalno - użytkowego. 4) Planowana inwestycja obejmuje budowę/rozbudowę/przebudowę dróg gminnych położonych na terenie miejscowości Modrzyca, gmina Otyń, powiat nowosolski, województwo lubuskie. 5) Zakres inwestycji obejmuje budowę/przebudowę następujących dróg: A. W ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: - budowę drogi gminnej - ulicy Krótka-Liliowa od km 0+000,00 do km 0+398,21 - budowę drogi gminnej - ulicy Różanej od km 0+000,00 do km 0+99,34 - budowę drogi gminnej - ulicy Magnolii od km 0+000,00 do km 0+82,46 B. W ramach środków własnych Gminy Otyń: - przebudowę drogi gminnej – ulicy Tulipanowej o nr 004003Fod km 0+000,00 do km 0+102,32 6) Wykonawca zaprojektuje, wybuduje, obejmie nadzorem autorskim w stanie wolnym od wad i usterek w/w inwestycje. 7) Zamawiający wymaga wykonania (zarówno projektowego jak i robót budowlanych) i rozliczania osobno zakresów prac z następującym podziałem: A. W ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: - budowę drogi gminnej - ulicy Krótka-Liliowa od km 0+000,00 do km 0+398,21 - budowę drogi gminnej - ulicy Różanej od km 0+000,00 do km 0+99,34 - budowę drogi gminnej - ulicy Magnolii od km 0+000,00 do km 0+82,46 B. W ramach środków własnych Gminy Otyń: - przebudowę drogi gminnej – ulicy Tulipanowej o nr 004003Fod km. 0+000,00 do km 0+102,32 8) Zadanie składa się z : A. Inwestycji w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych tj.: Budowa drogi gminnej - ulicy Krótka-Liliowa , budowa drogi gminnej - ulicy Różanej, budowę drogi gminnej - ulicy Magnolii z która podzielona jest na dwa etapy: Etap I : Wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, wykonawczy wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych/uzyskaniem niezbędnego pozwolenia, o którym mowa w art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz. U. 2016 poz. 290, 961, 1165, 1250) lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm). W razie potrzeby należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaną zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Etap II: Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawne i normy. B. Inwestycji w ramach środków własnych Gminy Otyń tj. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Tulipanowej która podzielona jest na dwa etapy: Etap I : Wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, wykonawczy wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych/uzyskaniem niezbędnego pozwolenia, o którym mowa w art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz. U. 2016 poz. 290, 961, 1165, 1250) lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm). W razie potrzeby należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaną zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Etap II : Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawne i normy. 9) Zamówienie zarówno dla zakresu określonego w pkt 5)-8) obejmuje: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla wszystkich niezbędnych branż (projekt budowlany, wykonawczy) dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu oraz akceptację kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego. Dokumentacja techniczna powinna zostać opracowana z uwzględnieniem uzupełniających badań podłoża gruntowego wykonanego przez Wykonawcę w zakresie rozpoznania warunków panujących w podłożu gruntowym. W przypadku zaistnienia potrzeby, należy opracować operat wodno – prawny i uzyskać pozwolenie wodno - prawne, a także inne elementy niezbędne do realizacji zadania. W skład dokumentacji powinny wchodzić projekty: budowlany oraz wykonawczy obejmujące wszystkie branże i zawierające: - część opisową, część rysunkową, obliczenia, zestawienia, decyzje, opinie, pozwolenia i uzgodnienia, - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 j. t.), - projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz docelową organizację ruchu wraz z zatwierdzeniem, - przedmiar robót (dotyczy wszystkich branż), - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), - zgłoszenie robót budowlanych lub uzyskanie prawomocnego Pozwolenia budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.jedn. Dz. U. 2016 poz. 290, 961, 1165, 1250) lub Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm). Opracowanie dokumentacji geodezyjnej: - mapa do celów projektowych: Mapa do celów projektowych w skali 1:500i 1:1000, która powinna być opracowana w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej. Mapa powinna między innymi zawierać numery działek oraz granice określone według stanu prawnego, a jeżeli takiego nie można stwierdzić, uwidocznione w katastrze nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu map do celów projektowych w wersji papierowej jak i elektronicznej (wektorowej). Stan prawny działek na mapie do celów projektowych powinien spełniać warunki określone w § 9 pkt. 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Przez stan prawny granic należy rozumieć dokonanie czynności geodezyjnych, które pozwolą na przedstawienie na mapie granic na podstawie istniejących dokumentów prawnych (szkiców granicznych, zarysów granic) z zachowaniem odpowiedniej dokładności. W przypadkach gdy uzyskanie wymaganej dokładności nie jest możliwe (szkice graniczne w układzie lokalnym) wymagane jest przeprowadzenie czynności zgodnie z § 79 pkt. 6 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania tych pomiarów do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572 z 2011 r.). Należy dokonać analizy i weryfikacji istniejących w PZGiK dokumentów prawnych dotyczących przebiegu granic na całym odcinku planowanej inwestycji. Ze względu na rozbieżności w przebiegu granic między mapą ewidencji gruntów, mapą zasadniczą a stanem faktycznym, należy dokonać wnikliwej analizy tego stanu. Wykonawca mapy do celów projektowych dostarczy pozyskane do zgłoszenia roboty geodezyjnej kopie materiałów prawnych (szkiców granicznych, zarysów, itp.) i kopie szkiców polowych związanych z pomiarem granic nieruchomości. Dokumenty te należy przekazać Zamawiającemu na etapie sporządzania mapy do celów projektowych w celu analizy poprawności wykonania mapy. - podziały nieruchomości: Projekty podziałów nieruchomości (według potrzeb) powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268 poz. 2663 z 2004 r.).W przypadku nieruchomości dla której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r nr 133, poz. 872 ze zm. Art. 73) należy dodatkowo przeprowadzić linię podziałową w celu wydzielenia istniejącej ścieżki. - dokumenty konieczne do Zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z warunkami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.), Lub dokumenty konieczne do uzyskania Pozwolenia budowlanego zgodnie z warunkami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz. U. 2016 poz. 290, 961, 1165, 1250) lub dokumenty konieczne do uzyskania decyzji ZRID zgodnie z warunkami Ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.). Wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz STWiORB i odpowiednimi przepisami prawa. Roboty budowlane powinny uwzględniać także wykonanie oświetlenia oraz odwodnienia oraz wszelkie inne roboty wynikające z PFU oraz opracowanych dokumentacji projektowych (w tym także ewentualnych kolizji z projektowanymi drogami). UWAGA: Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie gdzie mają być wykonywane roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelki istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca dokonuje wizji lokalnej na swój koszt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez wykonawcę: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Uwaga W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego 66 9674 0006 0000 0000 0680 0013 Bank Spółdzielczy w Nowej Soli z dopiskiem „wadium w postępowaniu przetargowym, znak sprawy: SZP.271.1.2020”. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 5. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa oryginał dokumentu wadium wraz z ofertą. 6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.8 i 14.9 SIWZ. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 14.7 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga by Wykonawca wraz z w/w dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, oraz oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach