Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Żarskiego w 2020 roku

Powiat Żarski ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, Al. Jana Pawła II
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 790 600, , fax. 684 790 601
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Żarski
  Al. Jana Pawła II 5
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 684 790 600, , fax. 684 790 601
  REGON: 97077016100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www,powiatzary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Żarskiego w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Żarskiego w 2019 roku z podziałem na zadania (części): Zadanie 1: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Przewóz, Gminy Żary i Miasta Żary przy użyciu mieszanki grysu i emulsji asfaltowej modyfikowanej w ilości 320,00 t. Zadanie 2: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Brody, Miasta i Gminy Jasień, Miasta i Gminy Lubsko przy użyciu mieszanki grysu i emulsji asfaltowej modyfikowanej w ilości 340,00 t. Zadanie 3: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie, Gminy Tuplice, Gminy Trzebiel przy użyciu mieszanki grysu i emulsji asfaltowej modyfikowanej w ilości 300,00 t. Remont cząstkowy nawierzchni wszystkich typów i rodzajów, obejmuje naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnienie pojedynczych pęknięć i wypełnienie ubytków. Określenia podstawowe Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawiać: - przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem mieszankę grysu i emulsji asfaltowej modyfikowanej bezpośrednio do naprawianego wyboju. Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej należy naprawiać: - przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przejścia spryskują nawierzchnię emulsją asfaltową modyfikowaną, rozsypują grysy i wciskają je w emulsję. Kruszywo Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy płukane. Wykonawca zobowiązany jest powiadamiać Inwestora o każdej dostawie kruszywa. Lepiszcze Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65MP( C65 BP3 PU/RC) odpowiadające wymaganiom podanym wg PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe –Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak: - sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa, - szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. Średnica dysków wirujących (z drutów stalowych) z prędkością 3000 obr./min nie powinna być mniejsza od 200 mm. Szczotki służą do czyszczenia naprawianych pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi pracami. - walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych. Specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) można użyć specjalne remontery, wprowadzające pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. Remonter powinien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów, silnik o mocy powyżej 50 kW napędzający pompę hydrauliczną o wydajności powyżej 65 l/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawą z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczeń i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 5 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 5 do 8 mm) dużej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją. Zbiornik emulsji o pojemności 850 l, podgrzewany grzałkami o mocy 3600 W i pompą emulsji o wydajności 42 l/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysów na zmianę. Remonter powinien być wyposażony w układ do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakończeniu remontu cząstkowego. Przygotowanie nawierzchni do naprawy Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez: - usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, - usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, - dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu. Uzupełnianie ubytków ziarn, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy ścieralnej Należy zastosować specjalny remonter natryskujący pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową. Remonter ten umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją. W końcowej fazie należy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm. W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 5 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 5 do 8 mm). Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu może odbywać się ruch samochodowy. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je Inwestorowi do akceptacji. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować: - przygotowanie naprawianych powierzchni uszkodzonego miejsca, - ilość wbudowywanych materiałów - codziennie, - równość naprawianych fragmentów - każdy fragment Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h, - pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiaru robót jest 1,000 tona wbudowanej mieszanki grysów i emulsji asfaltowej w naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni. Wykonawca każdego dnia przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy wykona ważenie remontera drogowego ( na wadze posiadającej legalizację). Dokumenty z ważenia z każdego dnia pracy stanowić będą załącznik do obmiaru powykonawczego oraz protokółu odbioru. Ewidencjonowanie zakresu robót i współpraca z Zamawiającym - Przerwanie robót spowodowane awarią lub inną decyzją Wykonawcy powinna być każdorazowo zgłoszona Inwestorowi - Ww. przerwy nie zmieniają terminu zakończenia poszczególnych etapów, ustalonych w dokumentacji przetargowej - Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia dziennika robót zapewnienia stałej łączności z Zamawiającym Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: - przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (oczyszczenie dna i krawędzi, usunięcie wody), Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania remontu cząstkowego nawierzchni polegającego na wbudowaniu 1,000 tony mieszanki grysu i emulsji asfaltowej obejmuje: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - oznakowanie robót, - wywóz odpadów, - dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, - zapewnienie kontroli załadowanego materiału przeznaczonego do dziennego wbudowania, - wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją przetargową i ST, - prowadzenie dziennika robót, zapewnienie stałej łączności z Inwestorem, zgłaszanie każdej awarii lub przerwania realizacji zamówienia - pomiary i badania laboratoryjne, - odtransportowanie sprzętu z placu budowy, - oczyszczenie nawierzchni – usunięcie pozostałego grysu na nawierzchni. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Technologia wykonania remontu cząstkowego nawierzchni dróg zgodna ze specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót opisana w załącznikach do SIWZ 4. Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót i po niezbędnych uzgodnieniach przedłoży do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Żarach. 5. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami zawartymi w SIWZ. 6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 45 23 31 42-6 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowychi nie ogranicza liczby wybranych zadań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: a) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 b) Wypelniony formularz cenowy wg zał. 1a c) Pełnomocnictwo, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy lub pełnomocnik reprezentujący Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. d) Dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą. e) parafowany wzór umowy wg. załącznika nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach