Przetargi.pl
Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 933 i 932 w Wodzisławiu Śląskim.

Miasto Wodzisław Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4590431 , fax. 32 72 187 03
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Wodzisław Śląski
  ul. Bogumińska 4 4
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. 32 4590431, fax. 32 72 187 03
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw-slaski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 933 i 932 w Wodzisławiu Śląskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 933 i 932 w Wodzisławiu Śląskim obejmuje w szczególności następujące prace: Aktualizację i uzyskanie niezbędnych opinii oraz zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu zgodnie z warunkami określonymi w piśmie ZDW w Katowicach nr WIR.6022.293.2015.MBIE.8425.15 z dnia 24.06.2015r., Wykonanie sygnalizacji świetlnej. Wykonania przyłącza energetycznego. Zfrezowanie istniejącej i wykonanie nowej warstwy ścieralnej na powierzchni od 2000 do 3500 m2 . Wykonanie wysepek kanalizujących ruch oraz przebudowa chodników w rejonie przejść dla pieszych. Wykonanie oznakowania pionowego. Wykonanie oznakowania poziomego. Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej. Wykonanie dokumentów i czynności niezbędnych do użytkowania zrealizowanej inwestycji. Wykonanie innych robót, usług i opłat niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w tym nadzorów branżowych. Powyższe prace należy wykonać w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie www.zdw.katowice.pl w zakładce Standardy ZDW.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wodzislaw-slaski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach