Przetargi.pl
usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, odpadów stałych ze wstępnej filtracji i skratki oraz zużytego węgla aktywnego, nasycone lub zużyte żywice jonowymienne (zamówienie: TAG-317-PN/40-2015)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0324291000, 4291288 , fax. 032 4291225
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
  ul. Energetyków 46 46
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 0324291000, 4291288, fax. 032 4291225
  REGON: 27278032300014
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.rybnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, odpadów stałych ze wstępnej filtracji i skratki oraz zużytego węgla aktywnego, nasycone lub zużyte żywice jonowymienne (zamówienie: TAG-317-PN/40-2015)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, odpadów stałych ze wstępnej filtracji i skratki oraz zużytego węgla aktywnego, nasycone lub zużyte żywice jonowymienne - świadczone dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku. Zamówienie podzielone jest na 2 pakiety (części). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (komplet załączników stanowiących charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej). Załącznik nr 1.1 (formularz cenowy) określa dla każdego pakietu przewidywaną ilość opadów poszczególnych rodzajów w oparciu o aktualne dane o potrzebach zamawiającego, a orientacyjne informacje na temat pakietów zawiera ZAŁĄCZNIK I w niniejszym ogłoszeniu (INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH). Umowy zostaną zawarte bezpośrednio po zakończeniu postępowania na okres 2 lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905240006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 zł dla pakietu nr 1, dla pakietu nr 2 nie przewiduje się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.rybnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach