Przetargi.pl
WYKONANIE ZADAŃ PN.: CZĘŚĆ I: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczyn Szlachecki ” CZĘŚĆ II: „Przebudowa drogi gminnej Ciachcin-Józinek ”

Gmina Bielsk ogłasza przetarg

 • Adres: 09-230 Bielsk, Plac Wolnosci 3A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 265 01 01, 265 01 09 , fax. 24 265 01 05
 • Data zamieszczenia: 2023-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bielsk
  Plac Wolnosci 3A
  09-230 Bielsk, woj. mazowieckie
  tel. 24 265 01 01, 265 01 09, fax. 24 265 01 05
  REGON: 611015566
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bielsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ZADAŃ PN.: CZĘŚĆ I: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczyn Szlachecki ” CZĘŚĆ II: „Przebudowa drogi gminnej Ciachcin-Józinek ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Opis przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ I: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczyn Szlachecki ”W ramach przebudowy drogi planuje się wykonanie następujących czynności:a) na odcinku 0+000 – 0+990,00km:• czynności pomiarowe,• wykonanie warstwy wyrównawczej bitumicznej • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumiczno-asfaltowej- gr. 5cm szer. 5 mb,• roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,75m- wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o frakcji 0-63 mm (gr.10 cm po zagęszczeniu),Droga przeznaczona do remontu na tym fragmencie posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 6,0 cm, szerokość nawierzchni 5,20mb. W pasie drogi znajduje się pas jezdni wraz z odwodnieniem i przepustami drogowymi.b) na odcinku 0+000,00km – 0+060,70km:• czynności pomiarowe,• uzupełnienie ubytków w dolnej warstwie nawierzchni bitumicznej gr. 6,0 cm z betonu asfaltowego• skropienie nawierzchni emulsją asfaltową• wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumiczno-asfaltowej- gr. 5cm szer. 5 mb,• roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,75m- wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o frakcji 0-63 mm (gr.10 cm po zagęszczeniu),c) na odcinku 0+060,70km – 0+414,00km:• czynności pomiarowe,• w zakresie sieci wodociągowej – bez zmian,• w zakresie kabla telekomunikacyjnego – założenie 2 szt. rur osłonowych na przejściach poprzecznych przez drogę• profilowanie poprzeczne i podłużne drogi;• zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. gruntu II-VI; • uzupełnienie ubytków w dolnej warstwie nawierzchni żwirowej • skropienie nawierzchni emulsją asfaltową• wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej- gr. 4cm szer. 5,1mb• wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumiczno-asfaltowej- gr. 5cm szer. 5 mb,roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,75m- wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o frakcji 0-63 mm (gr.10 cm po zagęszczeniu)Droga przeznaczona do remontu na odcinku 60,70mb posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 6,0 cm, szerokość nawierzchni 5,20mb, na pozostałym odcinku 353,30mb droga posiada nawierzchnie żwirową. W pasie drogi znajduje się pas jezdni wraz z odwodnieniem i przepustami drogowymi Lokalizacja: gmina Bielsk, obręb Leszczyn Szlachecki, działka nr ewid. 972. Numer CPV dotyczący przedmiotu zamówienia:45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg3. Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem w SWZ, dokumentacją techniczną do zgłoszenia i przedmiarem robót.4. Przedmiar robót - to materiał pomocniczy z wyszczególnieniem elementów robót do wykonania przez wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wymienionych elementów zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, opisem technicznym oraz zgodnie z obowiązkami określonymi w umowie załącznik nr 8,5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimalnej gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych:Jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. przedmiarach robót, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne – a Zamawiający zgodnie z art. 99 ust.6 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane.Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze) tj. muszą być co najmniej: tej samej wytrzymałości, tej samej trwałości, spełniać te same funkcje, spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy, z którym została podpisana umowa. W takim wypadku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.1.1. Opis przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ II: „Przebudowa drogi gminnej Ciachcin-Józinek ”Obecną droga szerokości pasa jezdnego 4,60 ÷ 5,70 m posiada nawierzchnię bitumiczną o nieznacznych nierównościach, należy wyprofilować warstwą wyrównawczą do uzyskania prawidłowych spadków poprzecznych.Na istniejącej nawierzchni na odcinku km 0 + 000,00 do km 2 + 086,00, wykonać: warstwę ścieralną AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm warstwę wyrównawczą bitumiczną AC 11W KR 1-2 50/70 – 50 kg/m2 miejscowe uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni masą bitumiczną AC 11W w ilości 3,0 ton na całą drogę,  pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 10 cm2. Numer CPV dotyczący przedmiotu zamówienia:45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg3. Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem w SWZ, dokumentacją techniczną do zgłoszenia i przedmiarem robót.4. Przedmiar robót - to materiał pomocniczy z wyszczególnieniem elementów robót do wykonania przez wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wymienionych elementów zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, opisem technicznym oraz zgodnie z obowiązkami określonymi w umowie załącznik nr 8,5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimalnej gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych:Jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. przedmiarach robót, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne – a Zamawiający zgodnie z art. 99 ust.6 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane.Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze) tj. muszą być co najmniej: tej samej wytrzymałości, tej samej trwałości, spełniać te same funkcje, spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy, z którym została podpisana umowa. W takim wypadku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium:a) dla CZĘŚCI I: w wysokości 10.000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100.b) dla CZĘŚCI II: w wysokości 11.000,00 zł słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.4. zdolności technicznej lub zawodowej:W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:4.1. wykazania, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał roboty budowlane dotyczące najważniejszych robót tj. w zakresie budowy lub przebudowy drogi gminnej lub powiatowej lub wojewódzkiej lub krajowej w tym minimum jedną o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto4.2 Wykazania, że Wykonawca dysponuje: minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży: drogowej, posiada minimum 3 letnie doświadczenie, jest wpisany na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnejUwaga:1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).2) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.3) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r poz. 220).6. Zasady korzystania z zasobów innych podmiotów:a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.b) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. c), potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:• zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;• sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.e) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.f) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.g) Na wezwanie Zamawiającego wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, a który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów właściwych podmiotowych środków dowodowych odpowiednio do udostępnianych zasobów oraz podmiotowych środków dowodowych potwierdzające brak podstaw wykluczenia (Rozdział XI. pkt. 2 SWZ).h) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach