Przetargi.pl
Wykonanie zabudowy samochodu ciężarowego urządzeniem hakowym oraz beczką asenizacyjną przystosowaną do załadunku urządzeniem hakowym

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 26400 Przysucha, ul. Targowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 675 22 94 , fax. 048 675 21 63
 • Data zamieszczenia: 2017-10-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  ul. Targowa 52
  26400 Przysucha, woj. mazowieckie
  tel. 048 675 22 94, fax. 048 675 21 63
  REGON: 67098413800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pgkimprzysucha.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zabudowy samochodu ciężarowego urządzeniem hakowym oraz beczką asenizacyjną przystosowaną do załadunku urządzeniem hakowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie na dostarczonym przez Zamawiającego fabrycznie nowym podwoziu samochodu ciężarowego zabudowy urządzeniem hakowym przeznaczonym do załadunku kontenerów typu Kp-7 oraz beczką asenizacyjną wciąganą na pojazd zabudowanym urządzeniem hakowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy - załącznik nr 2 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ i formularz specyfikacji technicznej Załącznik Nr 1a

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach