Przetargi.pl
Wykonanie zabezpieczenia przeciw bobrom w ramach przedsięwzięcia: Wykonanie przebudowy i odbudowy zbiorników małej retencji na obiekcie Lubiec

Nadleśnictwo Bełchatów ogłasza przetarg

 • Adres: 97400 Bełchatów, ul. Lipowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 635 72 01, , fax. 044 632 42 29
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Bełchatów
  ul. Lipowa 175
  97400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 044 635 72 01, , fax. 044 632 42 29
  REGON: 59001919800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_belchatow/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zabezpieczenia przeciw bobrom w ramach przedsięwzięcia: Wykonanie przebudowy i odbudowy zbiorników małej retencji na obiekcie Lubiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia siatką grobli od strony wody (wewnętrznej) zlokalizowanych na zbiornikach Lubiec. Zbiorniki aktualnie są w trakcie przebudowy i odbudowy – trwają działania inwestycyjne. Wykonawca zabezpieczenia grobli siatką będzie musiał uzgadniać wszelkie działania i ich termin z głównym wykonawcą inwestycji. Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest w powiecie bełchatowskim, gmina Szczerców, obręb ewidencyjny Lubiec, działki ewidencyjne nr 8/5, 8/3, 9/1, 10, 8/4 (leśnictwo Podlesie oddz. 76B). Zakres robót polega na: a) rozłożeniu siatki na przygotowanej i wyprofilowanej grobli oraz umocowaniu jej szpilkami – co najmniej 58 504 m2, b) przykryciu rozłożonej siatki gruntem o grubości co najmniej 15 cm wraz z jego rozplantowaniem, wyrównaniem, zagęszczeniem i przygotowaniem pod siew traw – co najmniej 8 776 m3, c) wykonaniu niezbędnych robót ziemnych, d) niezbędna obsługa geodezyjna i wykonanie dokumentacji powykonawczej. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących Załączniki nr 9 i 10 do SIWZ. Szczegóły materiałów i technologii zostały określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w dokumentacji projektowej, b) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), c) prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, d) wykonanie dokumentacji powykonawczej, e) zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów, f) uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy, g) utrzymywanie przejezdności dróg w czasie realizacji przedmiotu umowy, h) naprawę dróg dojazdowych, które zostały uszkodzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót – bez względu na formę własności, h) zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego, i) gromadzenie odpadów innych niż niebezpieczne, powstałych w trakcie realizacji inwestycji, w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska. j) gromadzenie odpadów niebezpiecznych, powstałych w trakcie realizacji inwestycji w sposób bezpieczny dla środowiska oraz przekazanie ich specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium Ustala się wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tys. zł). 2. Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu, sposób przekazania: przelew na konto bankowe Zamawiającego BGŻ S.A. O/PIOTRKÓW TRYB. Nr 28 2030 0045 1110 0000 0033 5900. - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – oryginał; - gwarancjach bankowych – oryginał; - gwarancjach ubezpieczeniowych – oryginał, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) - oryginał 3. Wadium musi być przekazane przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 4. Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego (ul. Lipowa 175, Bełchatów, pok. nr 19 - sekretariat), do czasu upływu terminu na składanie ofert, lub dołączyć do oferty. 5. W treści wadium składanego w formie niepieniężnej muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:  w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,  w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Z treści wadium wniesionego w formie niepieniężnej musi wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 7. Wadium wniesione w formie niepieniężnej powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 8. Wadium wniesione przez jeden z podmiotów składających ofertę wspólnie uważa się za wniesione prawidłowo. 9. Brak wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 10. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzyma wadium w okolicznościach ujętych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie III.3 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie III.3 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie III.3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust 1 ustawy Pzp. 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych. 6. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp (tj. o kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresów Wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 10. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. III.4 i III.5. 11. Do oferty Wykonawca załącza stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do podpisania ofert nie wynika z dokumentów rejestrowych, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12. Forma dokumentów a) Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016 poz. 1126), zmienionym rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r.(Dz.U.2018 poz. 1993) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. b) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. c) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. d) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. e) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. f) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych pobieranych samodzielnie przez Zamawiającego Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. h) Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. i) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. j) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. k) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 13. W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) wraz ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. 14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach