Przetargi.pl
Sprzedaż i dostarczenie soczewek, płynu wiskoelastycznego, materiałów zużywalnych i narzędzi mikrochirurgicznych okulistycznych.

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Rakowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 480 300, , fax. 446 480 321
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
  Rakowska 15
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 446 480 300, , fax. 446 480 321
  REGON: 63694000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitale.lodzkie.pl/piotrkow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html; http://www.szpital-piotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostarczenie soczewek, płynu wiskoelastycznego, materiałów zużywalnych i narzędzi mikrochirurgicznych okulistycznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż i dostarczenie soczewek, płynu wiskoelastycznego, materiałów zużywalnych i narzędzi mikrochirurgicznych okulistycznych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku Nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Załącznik nr 1 – Oferta cenowa W przypadku składania ofert na więcej niż 2 pakiety – również w wersji elektronicznej – płyta CD.2) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty-jeśli dotyczy.3)Oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ. 4)Oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są oznaczone znakiem CE, spełniają wymagania zasadnicze oraz mogą być wprowadzone do obrotu i do używania na terytorium Polski – zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 211 z późn. zm.) – załącznik nr 3. 5)Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dopuszcza się przesłanie faxem, mailem, a następnie listem poleconym – załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach