Przetargi.pl
Wykonanie zabezpieczeń DC w instalacji fotowoltaicznej na dachu Słupskiego Inkubatora Technologicznego w Słupsku

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8412892 , fax. 59 8413261
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku
  ul. Obrońców Wybrzeża 2 2
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 8412892, fax. 59 8413261
  REGON: 77071928400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parr.slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego spółka akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zabezpieczeń DC w instalacji fotowoltaicznej na dachu Słupskiego Inkubatora Technologicznego w Słupsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zabezpieczeń DC w instalacji fotowoltaicznej na dachu Słupskiego Inkubatora Technologicznego w Słupsku, przy ulicy Portowej, dz. nr 190. Powierzchnia została podzielona na osiem sekcji podłączonych do sześciu inwerterów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453112002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.parr.slupsk.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach