Przetargi.pl
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro na robotę budowlaną polegająca na przebudowie części pomieszczeń szkoły na 6-oddziałowe przedszkole oraz remont strefy wejściowej z montażem zewnętrznego urządzenia na potrzeby osób niepełnosprawnych w Gdyni przy ul. Staffa 10.

Zespół Szkół nr 10: Szkoła Podstawowa nr 42 i Gimnazjum nr 15 ogłasza przetarg

 • Adres: 81-597 Gdynia, ul. Staffa 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6292000 , fax. 058 6683338
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół nr 10: Szkoła Podstawowa nr 42 i Gimnazjum nr 15
  ul. Staffa 10 10
  81-597 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6292000, fax. 058 6683338
  REGON: 00125079100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro na robotę budowlaną polegająca na przebudowie części pomieszczeń szkoły na 6-oddziałowe przedszkole oraz remont strefy wejściowej z montażem zewnętrznego urządzenia na potrzeby osób niepełnosprawnych w Gdyni przy ul. Staffa 10.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro na robotę budowlaną polegająca na przebudowie części pomieszczeń szkoły na 6-oddziałowe przedszkole oraz remont strefy wejściowej z montażem zewnętrznego urządzenia na potrzeby osób niepełnosprawnych w Gdyni przy ul. Staffa 10.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu przelewem na konto: Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. PL 93 1440 1026 0000 0000 1252 4153 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. Nr 42 z 2007 r., poz. 275 z późn.zm.). Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale należy złożyć w kasie Zespołu Szkół Nr 10 w Gdyni mieszczącej się przy ul. Staffa 10, przed terminem składania ofert. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty lub złożyć w Zespole Szkół Nr 10, adres: Gdynia ul. Staffa 10 pok. nr 119 Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 30.07.2015 r. godz. 11.30 znajdzie się na rachunku Zamawiającego. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeleniem pkt.15.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.15.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Ustawy praw o zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub o świadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4871_.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach