Przetargi.pl
Wykonanie wymiany wodomierzy już istniejących (wymiana wtórna) oraz pierwotnego montażu wodomierzy z nakładką radiową w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Gordziałkowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 1603731 , fax. 758 84 50
 • Data zamieszczenia: 2020-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.
  ul. Gordziałkowskiego 9
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 22 1603731, fax. 758 84 50
  REGON: 13017973000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp.z.o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wymiany wodomierzy już istniejących (wymiana wtórna) oraz pierwotnego montażu wodomierzy z nakładką radiową w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac: - wymiany wodomierzy odpornych na zewnętrzne pole magnetyczne z nakładkami radiowymi na zimną i ciepłą wodę w budynkach wymienionych w załączniku A do SIWZ, - wymiany wodomierzy już istniejących – wtórny montaż, - montażu pierwotnych wodomierzy odpornych na zewnętrzne pole magnetyczne z nakładkami radiowymi na zimną i ciepłą wodę, - wymiany wodomierzy z.w. i c.w. w budynkach – jednocześnie montaż wtórny i pierwotny, - montaż nakładek radiowych na wodomierzach nowych, które nie podlegają wymianie(jeśli istnieje taka możliwość techniczna), - przeprowadzenia demontażu istniejących wodomierzy i montaż nowych wodomierzy z nakładkami radiowymi, montaż nakładek radiowych na wodomierzach nowych już zamontowanych o ile warunki techniczne na to pozwolą, - wymiany półśrubunku wodomierza DN15 (w miarę potrzeb), - wymiany zaworów DN 15 (w miarę potrzeb), - zaplombowania nowo zamontowanego wodomierza (plombą zaciskową - plastikowa) i odczytanie jego stanu początkowego, - montażu zaworów odcinającego w lokalach (w miarę potrzeb), - montażu zaworów podpionowych w przypadku konieczności ich zastosowania, - wypełnienia protokołu indywidualnego dla lokalu, z zawartą datą wymiany wodomierzy , numerami wodomierzy zdementowanych i zamontowanych oraz stanami liczników, poświadczonych podpisem przez użytkownika lokalu. Protokoły mogą być w formie elektronicznej z ww. danymi z wymiany wodomierzy (PDF). - sprawdzenia szczelności połączeń przyłącza i wodomierza. - powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli i najemców lokali o planowanych pracach związanych z wymianą wodomierzy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38421100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 10 000,00zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy (według załączonego druku) 2) Dowód wpłacenia (wniesienia) wadium 3) Oświadczenie określone w pkt. 9.1 niniejszej SIWZ, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, ust.1, pkt. 12 – 23 oraz art. 24, ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych oraz spełnienia warunków udziału 4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie 5) Zobowiązanie podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach