Przetargi.pl
Wykonanie wymiany uszkodzonego agregatu wody lodowej zlokalizowanego przy budynku Apteki ul. Banacha 1A w Warszawie. Znak sprawy: AEZ/S-068/2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5720366 , fax. 022 5720377
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  ul. Żwirki i Wigury 61 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5720366, fax. 022 5720377
  REGON: 00028891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wymiany uszkodzonego agregatu wody lodowej zlokalizowanego przy budynku Apteki ul. Banacha 1A w Warszawie. Znak sprawy: AEZ/S-068/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie wymiany na nowy uszkodzonego agregatu wody lodowej, zlokalizowanego przy budynku Apteki ul. Banacha 1A w Warszawie, polegającej w szczególności na: a) dostawie, montażu agregatu wody lodowej o mocy chłodniczej min. 120 kW (przy 6 oC /12oC wody lodowej i 35oC temp. zewn.) i jego podłączenie do istniejącej instalacji oraz uruchomienie wraz dokonaniem w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia do UDT i uzyskanie pozytywnej decyzji dopuszczającej agregat do eksploatacji, b) wywiezieniu oraz utylizacji usuwanego agregatu i elementów instalacji, c) wykonaniu 12 obowiązkowych przeglądów i konserwacji z pomiarem szczelności agregatu, w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru wymiany agregatu. Montaż oraz obowiązkowe przeglądy i konserwacja agregatu wody lodowej wraz z kontrolą szczelności, wykonane będą przez autoryzowany serwis producenta. Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia określa (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. Mając na uwadze, iż zgodnie z § 2 ust. 1 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ, Zamawiający przewidział rozliczenie ryczałtowe, zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty. Wnioski w sprawie wizji lokalnej należy zgłaszać nie później niż do dnia 27.03.2013r. do Pani Marioli Jurczak-Nosińskiej, Dział Zamówień Publicznych, WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, III piętro, pok. 307, tel.: (22) 5720311, fax: (22) 5720365, e-mail: mariola.jurczak-nosinska@wum.edu.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453314204
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych, 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wum.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną