Przetargi.pl
rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na trasie Warszawa (WAW) Polska - Nagoya (NGO) Japonia - Warszawa (WAW) Polska

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6322750 , fax. 025 6442157
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
  ul. Pułaskiego 6 6
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 025 6322750, fax. 025 6442157
  REGON: 00124870700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa instytucja kultury miasta Siedlce

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na trasie Warszawa (WAW) Polska - Nagoya (NGO) Japonia - Warszawa (WAW) Polska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, sprzedaż i dostawa 26 sztuk biletów lotniczych na trasie Warszawa (WAW) Polska - Nagoya Chubu (NGO) Japonia - Warszawa (WAW) Polska w klasie ekonomicznej z jedna przesiadką, czas podróży nie dłuższy niż 19 godzin, pięć sztuk bagażu dodatkowego o wadze 23 kg każdy oraz ubezpieczenie osób podczas przelotu i pobytu w podróży.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 604000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mok.siedlce.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach