Przetargi.pl
Wykonanie wykazu synchronizacyjnego

Gmina Miasta Radomia ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-48 36 20 283, 36 20 284 , fax. 0-48 36 20 282
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Radomia
  ul. Jana Kilińskiego 30 30
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 0-48 36 20 283, 36 20 284, fax. 0-48 36 20 282
  REGON: 67022345100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wykazu synchronizacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wykazu synchronizacyjnego wyjaśniającego rozbieżności pomiędzy zapisami w KW Nr Rep. 22812 oraz 16847 w zakresie własności działki nr 68/22 (Obręb II, ark. 13) oraz porównanie stanu z w/w ksiąg z zapisami ewidencji gr
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 716000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. -Poprzez posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zamawiający rozumie posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, zgodnie art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 240, poz.2027 z późn. zm.). 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: -Poprzez osoby zdolne do wykonania zamówienia w przypadku, gdy realizacja przedmiotu zamówienia będzie powierzona osobom, którymi dysponuje wykonawca lub które zostaną udostępnione przez inne osoby, Zamawiający rozumie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane i aktualne uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, zgodnie art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 240, poz.2027 z późn. zm.). 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. -W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu zamawiający wymaga przedłożenia zaświadczeń o nie zaleganiu wykonawcy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Oceny spełniania w/w warunków zamawiający dokona uwzględniając kompletność złożonej oferty oraz poprawność złożonych dokumentów wymienionych w punkcie XI SIWZ metodą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA, z uwzględnieniem przepisu art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.Kserokopie świadectwa uprawnień zawodowych w zakresie rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych zgodnie z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 240, poz. 2027 z późn. zm.). 5.W przypadku gdy realizacja przedmiotu zamówienia będzie powierzona osobom, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca należy załączyć kserokopię dokumentów stwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane i aktualne uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów), oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych zgodnie z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 240, poz. 2027 z późn. zm.). 6.W przypadku gdy realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się przy udziale udostępnionych wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Inne dokumenty składane wraz z wypełnionym formularzem oferty: 1.Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 2.W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie), o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.radom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach