Przetargi.pl
Testy i materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą zestawu aparatury do równoczesnego wykrywania trzech markerów wirusowych (RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV) w pojedynczych donacjach

Instytut Hematologii i Transfuzjologii ogłasza przetarg

 • Adres: 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 349 62 22 , fax. 022 349 62 23
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
  ul. Indiry Gandhi 14 14
  02-776 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 349 62 22, fax. 022 349 62 23
  REGON: 00028848400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ihit.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Testy i materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą zestawu aparatury do równoczesnego wykrywania trzech markerów wirusowych (RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV) w pojedynczych donacjach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Testy i materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą zestawu aparatury do równoczesnego wykrywania trzech markerów wirusowych (RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV) w pojedynczych donacjach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336962007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie Wykonawcy , którzy 1)spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formulą spełnia -nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605 oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.10.2008 r. zmieniającego w/wymienione rozporządzenie Dz. U. Nr 188 poz. 1155) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj.: 2.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 2.2.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt.2 są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3.W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zgodnie z § 2 wyżej powołanego rozporządzenia: 3.1.Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) c)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pktach: a)b) i c) - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ihit.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach