Przetargi.pl
Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+480 - II ETAP”

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, Objazdowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748680180 , fax. 748680190
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  Objazdowa 20
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 748680180, fax. 748680190
  REGON: 89072385800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdp.bip.klodzko.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+480 - II ETAP”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+480 - II ETAP” 2. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego są: roboty budowlane 3. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu drogi powiatowej. Zakres prac obejmuje: 1) wykonanie kanalizacji; 2) roboty drogowe:  roboty ziemne i rozbiórkowe;  wykonanie nawierzchni bitumicznych;  wykonanie chodników z kostki kamiennej;  wykonanie ścieku z kostki kamiennej;  wykonanie trawnika;  wykonanie poboczy gruntowych;  odbudowa istniejących nawierzchni utwardzonych;  montaż barier drogowych;  roboty pozostałe; 3) organizacja ruchu docelowego:  wykonanie oznakowania pionowego;  wykonanie oznakowania poziomego; 4) wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego na czas robót; 5) wykonanie murów oporowych stabilizujących; 6) przebudowa linii SN i nN; 7) przebudowa linii kablowej telekomunikacyjnej; 8) wykonanie oświetlenia ulicznego; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: - załącznik nr 01 do SIWZ - roboty budowlane, - załącznik nr 02 do SIWZ - oświetlenie drogowe, - załącznik nr 03 do SIWZ - usunięcie kolizji z kablami SN i nN, - załącznik nr 04 do SIWZ - usunięcie kolizji z siecią teletechniczną, - załącznik nr 05 do SIWZ - dokumentacja geologiczna, - załącznik nr 06 do SIWZ - dokumentacja rysunkowa, - załącznik nr 09 do SIWZ - kosztorys ofertowy. Szczegółowe warunki wykonania robót określa: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - załącznik nr 07 do SIWZ. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego i nie będą powodować konieczności przeprojektowania dokumentacji projektowej. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych obejmujących jedno lub dwa zadania. Każde zadanie będzie rozpatrywane oddzielnie. 5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca zatrudniał, we własnym przedsiębiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: - wszystkie czynności składające się na przedmiot zamówienia, chyba że z odrębnych przepisów wynika, że osoby te nie muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone szczegółowo w załączniku nr 13 do SIWZ - wzór umowy. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ. 7. Wymagalny minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ; 2) wypełniony kosztorys ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzorów stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ; 3) wypełnione oświadczenie własne wykonawcy (w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, również oświadczenia tych podmiotów) z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 0do SIWZ; 4) pisemne zobowiązanie o którym mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt 1) SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 5) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; 6) w przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie muszą przedstawiać osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do reprezentacji spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej lub uchwały wspólników podjętej w trybie art. 866 k.c.;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach