Przetargi.pl
Remont stolarki okiennej w budynku penitencjarnym nr 2 pawilon F i G w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu

Zakład Karny nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 50-211 Wrocław, ul. Kleczkowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 272 600
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny nr 1
  ul. Kleczkowska 35
  50-211 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 272 600
  REGON: 32054900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl, www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont stolarki okiennej w budynku penitencjarnym nr 2 pawilon F i G w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana stolarki okiennej w wybranych przez Zamawiającego lokalizacjach znajdujących się w jednostce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216113-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy złotych 00/100. Wykonawca wnosi wadium przed terminem składania ofert w jednej lub w kilku poniższych formach: 1) w pieniądzu, przelewem na nieoprocentowane konto bankowe Zamawiającego NBP Oddz. Okręgowy we Wrocławiu 18 1130 1033 0018 8162 5720 0003 z opisem wadium do zamówienia: Realizacja zadania remontowego pn. „Remont stolarki okiennej w budynku penitencjarnym nr 2 pawilon F i G w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu” znak sprawy: D/Kw.2232.3.2020”, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). Z treści złożonego dokumentu musi wynikać, iż kwota wynikająca z gwarancji lub poręczeń zostanie wypłacona bezwarunkowo na wezwanie Zamawiającego: 1) jeśli Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie uzupełnienia wymaganych oświadczeń i dokumentów lub pełnomocnictw, nie złoży tych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw i nie udowodni, że nie wynika to z przyczyn leżących po jego stronie. 4. Wadium musi obejmować termin związania ofertą. 5. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzyma wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy. W ofercie należy podać numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający zwróci wadium, jeśli zostało wniesione w pieniądzu. 6. Zamawiający zatrzyma wadium: 1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna wykonawców, którzy złożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1b, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 8 do specyfikacji).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach