Przetargi.pl
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży obejmującej przebudowę dróg dojazdowych do Szpitala Wojewódzkiego im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży wraz z lokalizacją elementów systemu parkingowego

Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 4733610 , fax. 086 4733210
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Al. Piłsudskiego 11 11
  18-404 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 086 4733610, fax. 086 4733210
  REGON: 45066502400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-lomza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży obejmującej przebudowę dróg dojazdowych do Szpitala Wojewódzkiego im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży wraz z lokalizacją elementów systemu parkingowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży obejmującej przebudowę dróg dojazdowych do Szpitala Wojewódzkiego im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży wraz z lokalizacją elementów systemu parkingowego (projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże) w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę/przebudowę / realizację robót budowlanych, a także sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektową. W zakresie przedmiotu zamówienia należy opracować: - dokumentację projektową (projekt budowlano - wykonawczy), - projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projekt docelowy organizacji ruchu na terenie całego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, - cześć kosztową w tym przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz zestawienie kosztów całego zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zatwierdzony Program funkcjonalno - użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-lomza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach