Przetargi.pl
Sukcesywny zakup wraz z dostawą emulsji C 69 B3 PU oraz grysów bazaltowych o frakcjach 2/5; 5/8; 8/11, z podziałem na poszczególne części zamówienia

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2184189
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
  ul. Poligonowa 30 30
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 086 2184189
  REGON: 45067253800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny zakup wraz z dostawą emulsji C 69 B3 PU oraz grysów bazaltowych o frakcjach 2/5; 5/8; 8/11, z podziałem na poszczególne części zamówienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa C69 B3 PU 1) Sukcesywne dostawy 33 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C 69 B3 PU z przeznaczeniem do powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego. Emulsja winna być dostarczona transportem Wykonawcy, sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego na bazę Zamawiającego tj. ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża lub na teren budowy tj.: teren powiatu łomżyńskiego max. do 50 km od siedziby Zamawiającego (ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża), w zależności od potrzeb Zamawiającego. Emulsję należy dowieźć beczką, każdorazowo w ilości nie większej niż 20.000 litrów, która zostanie przetankowana na sprzęt Zamawiającego. 2)Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać normie europejskiej PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii emulsji Wykonawca wystawi oznakowanie CE. Oferowana emulsja powinna spełniać odpowiednie wymagania higieniczne. 3) Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 44.11.36.00-1 Bitum i asfalt Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbek z dostarczonej emulsji i zlecenia badań kontrolnych niezależnemu laboratorium. W przypadku stwierdzenia niezgodności z dołączoną aprobatą techniczną Zamawiający obciąży kosztami badań Wykonawcę oraz odstąpi od realizacji umowy z 7 dniowym wyprzedzeniem. Zgodnie z art, 30 ust. 4 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp). Część II Grysy bazaltowe 1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup grysów bazaltowych z przeznaczeniem do powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży tj.: ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża lub na teren budowy tj.: teren powiatu łomżyńskiego max. do 50 km od siedziby Zamawiającego (ul. Poligonowa30, 18-400 Łomża), w zależności od potrzeb Zamawiającego transportem samochodowym wykonawcy. 2)Zamawiający złoży ofertę na: Grys bazaltowy- płukany, pozbawiony zapylenia, o następujących frakcjach i ilościach: - 2/5 mm - 88 Mg - 5/8 mm - 110 Mg - 8/11 mm - 62 Mg Zamawiane grysy muszą spełniać wymogi normy PN-EN-13043:2004 +Ap1 :2010. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Do każdej partii dostarczonego grysu należy dołączyć świadectwo jakości. 3)Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.20.00-0 Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany. otoczaki. żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo. Zgodnie z art, 30 ust. 4 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp). 2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4.Podane ilości określają szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do 15.10.2014. Oznacza to, że Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (Zamawiający zakupi ilość wg bieżącego zapotrzebowania).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441136001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatlomzynski.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach