Przetargi.pl
Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Centrum Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Adres: 05-840 Brwinów, Pszczelińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 (22) 729 59 37, , fax. +48 22 729 72 91
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Doradztwa Rolniczego
  Pszczelińska 99
  05-840 Brwinów, woj. mazowieckie
  tel. +48 (22) 729 59 37, , fax. +48 22 729 72 91
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cdr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Centrum Doradztwa Rolniczego przy ul. Pszczelińskiej 99 w Brwinowie, obejmujących następujące prace: a) demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z jej utylizacją; b) wykonanie i montaż nowej instalacji hydrantowej wraz z dostawą i montażem hydrantów – szafek hydrantowych z wężami i gaśnicami zgodnie z dokumentacją projektową; c) dostawa i montaż zestawu pompowego dla podniesienia ciśnienia w wewnętrznej instalacji hydrantowej; d) roboty elektryczne i roboty budowlane poinstalacyjne zgodnie z dokumentacją techiczną; e) obudowanie instalacji przyłączeniowej wodnej (zestawu wodomierzowego i wejścia instalacji wodnej do budynku) od granicy ściany budynku w pomieszczeniu technicznym, w którym zlokalizowano istniejące rozgałęzienie na instalację zimnej wody użytkowej i instalację hydrantową – wejście instalacji wykonane jest z materiałów palnych, należy zapewnić zasilenie instalacji hydrantowej z istniejącego przyłącza minimum przez 120 minut (REI/EI 120); f) zaślepienie ubytków w tynkach i stropach po demontażu starej i montażu nowej instalacji oraz malowanie miejscowe pomieszczeń i korytarzy na kolor istniejący; g) wywóz gruzu i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Dokumentacja techniczna, stanowiąca Załączniki nr 6a-6j do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3.000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru istotnych postanowieniach umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) dokumenty potwierdzające, że dokumentację przetargową podpisała osoba do tego umocowana - pełnomocnictwo, jeżeli podpisuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 3) w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach