Przetargi.pl
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z doborem kotłów c.o. w Gminnym Ośrodku Zdrowia z kompleksem mieszkalnym w Małkini Górnej ul. Biegańskiego 3

Gmina Małkinia Górna ogłasza przetarg

 • Adres: 07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 6448000, 6442985 , fax. 029 7455118
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Małkinia Górna
  ul. Przedszkolna 1 1
  07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie
  tel. 029 6448000, 6442985, fax. 029 7455118
  REGON: 00054170100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z doborem kotłów c.o. w Gminnym Ośrodku Zdrowia z kompleksem mieszkalnym w Małkini Górnej ul. Biegańskiego 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej wraz z doborem kotłów c.o. oraz zasobników c.w.u. dla potrzeb istniejącej modernizowanej kotłowni Gminnego Ośrodek Zdrowia z kompleksem mieszkalnym. Przyłączana do sieci gazowej kotłownia zasilana będzie z istniejącego przyłącza gazowego DN 32 x 3 mm SDR 11 RC PE 100 ś/c. Miejscem odbioru paliwa gazowego będzie zawór odcinający za urządzeniem pomiarowym zlokalizowany w węźle redukcyjno - pomiarowym umiejscowionym na ścianie budynku kotłowni, stanowiący granicą własności i miejsce włączenia instalacji gazowej do sieci gazowej. 2. Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia w załącznikach 7-11 do SIWZ. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej placu budowy celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu placu budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453330000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Tak. 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) Nr rachunku bankowego w przypadku wpłacania wadium w pieniądzu: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej o/ w Małkini Górnej 94 8923 1021 0100 0169 2001 0012

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach