Przetargi.pl
Adaptacja i remont mieszkania o pow. ok. 88 m2 w budynku przy ul. Kordeckiego 54 w Warszawie

Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 55
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6969015 , fax. 022 6213045
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy
  ul. Mokotowska 55 55
  00-542 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6969015, fax. 022 6213045
  REGON: 01575286600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbfo.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja i remont mieszkania o pow. ok. 88 m2 w budynku przy ul. Kordeckiego 54 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Adaptacja i remont mieszkania o pow. ok. 88 m2 w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54 w Warszawie. Zakres prac obejmuje: prace budowlane - rozbiórkowe, wykonanie nowego stropu zgodnie z projektem, sprawdzenie drożności i przemurowanie kominów na wentylację, prace elektryczne - rozbiórka istniejącej instalacji elektrycznej, montaż tablicy rozdzielczej. zgodnie z projektami budowlanymi (załącznik nr 6 do SIWZ oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6a do SIWZ) w zakresie wskazanym w przedmiarach robót (załącznik nr 6b do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbfo.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach