Przetargi.pl
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2 - etap II.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, Pl. Dąbrowskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 3665400 , fax. 24 3665421
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
  Pl. Dąbrowskiego 2 2
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 3665400, fax. 24 3665421
  REGON: 61103840300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwszplock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2 - etap II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2 - etap II.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w załączonym do SIWZ:Programie Funkcjonalno- Użytkowym wykonanym przez pracownię projektową KKAD z Krakowa ul. Siewna 23B/26 z lipca 2013r. Aneksie nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego wykonanym przez pracownię projektową KKAD z Krakowa ul. Siewna 23B/26 z sierpnia 2013r. Opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków w Płocku z dnia 26.08.2013r do przedstawionego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Miejscem wykonania robót budowlanych jest kompleks budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 Ogólna charakterystyka zakresu prac do zrealizowania : - Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z pozyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, - przeprowadzenie robót budowlanych, - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Roboty budowlane w zakresie: Prace budowlane polegające na wykonaniu wykopów, oczyszczeniu ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji pionowej i poziomej fundamentów i murów zewnętrznych elewacji segmentu wschodniego, południowego i zachodniego Prace renowacyjne elewacji segmentu wschodniego, południowego i zachodniego polegające na skuciu tynków, naprawę uszkodzonych murów i wykonaniu tynków renowacyjnych. Prace związane z wykonaniem nowego poszycia dachu nad Akademickim Liceum Ogólnokształcącym polegające na demontażu istniejącego poszycia dachu, naprawą i miejscowym wzmocnieniem konstrukcji więźby dachowej, przemurowanie kominów wentylacyjnych, wykonanie obróbek blacharskich i ułożenie dachówki. Prace budowlane w pomieszczeniach piwnicy w segmencie południowym polegające na wykonaniu posadzek betonowych i izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniu tynków, wymianie drzwi, ułożeniu gresów i malowaniu pomieszczeń. Adaptacja pomieszczeń parteru na archiwum w segmencie zachodnim związana z pracami malarskimi ścian i sufitów, wymianą drzwi wejściowych, przeniesieniu istniejących regałów oraz zakupie i montażu dodatkowych regałów jezdnych. Modernizacja łazienek w segmencie południowo-zachodnim. Prace polegają na korekcie przebiegu ścianek działowych, wymianie kabin i drzwi, wymianie armatury i instalacji, wykonaniu prac wykończeniowych, doprowadzenie centralnej ciepłej wody użytkowej. Adaptacja pomieszczeń skrzydła południowego na aktualne potrzeby Uczelni. W zakres prac wchodzi wymiana posadzek, wymiana drzwi i ościeżnic, remont klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, wykonanie sieci strukturalnych niskoprądowych, wykonanie instalacji wod.-kan., roboty malarskie, wymiana warstw wykończeniowych posadzek oraz wykonanie sufitów podwieszanych w pomieszczeniach biurowych i sanitarnych. Malowanie korytarza i klatki schodowej Rektoratu - II piętro, wykonanie nowych powłok malarskich. Prace dotyczące zagospodarowania terenu i infrastruktury: Modernizacja chodników wokół obiektu od strony północnej, południowej i zachodniej. Wymiana istniejącego przyłącza zewnętrznego kanalizacji ściekowej. Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany w kwestii formalno-prawnej zgodnie z opinią nr. BKZ.4120.1.12.2013.MW(3) Miejskiego Konserwatora Zabytków w Płocku z dnia 26.08.2013r. po wykonaniu dokumentacji budowlanej uzyskać pozwolenie konserwatorskie oraz przewidzieć w swojej wycenie koszty na ewentualne przeprowadzenie nadzoru i badań archeologicznych. W zakresie wykonania umowy należy uwzględnić również sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem w toku prowadzenia robót budowlanych. W zakres zadania nie wchodzi zamieszczone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wyposażenie w armaturę sanitarną Sali wykładowych. Natomiast do wyceny należy uwzględnić armaturę sanitarną w pomieszczeniach sanitariatów parter i pierwsze piętro (tzw. biały montaż) oraz wyposażenie typu: śmietniczki, pojemnik na mydło, osuszacz rąk, wieszak na papier i ręczniki. Zaleca się by wykonawca dokonał wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót. Na zamontowane wyroby budowlane należy przedstawić aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności. Na zastosowane materiały należy przed ich wbudowaniem uzyskać akceptację Zamawiającego. Odpady należy wywieść i zutylizować. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 740000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwszplock.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną