Przetargi.pl
Budowa przedszkola przy ul. Kadetów w Warszawie

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer ogłasza przetarg

 • Adres: 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1 pok. 513
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 69 72 , fax. 22 443 70 45
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer
  ul. Żegańska 1 pok. 513
  04-713 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 69 72, fax. 22 443 70 45
  REGON: 01525966300147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawer.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przedszkola przy ul. Kadetów w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa 8- oddziałowego przedszkola przy ul. Kadetów 15 w Warszawie, wraz z zagospodarowaniem terenu. Podstawowe dane dot. budynku przedszkola: - kubatura m? 8593.94 - powierzchnia zabudowy m? 617.48 - powierzchnia całkowita m? 1933.84 - powierzchnia użytkowa m? 1670.18 - szerokość m 26.03, długość m 30.79 - wysokość m 11.96 - ilość kondygnacji 3 Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452141001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 240 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wawer.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach